Sökning: "avspänning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet avspänning.

 1. 1. Avslappning i klassrummet : En hermeneutisk studie om klassrummets yttre press och inre stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Fredrik Carlzon; [2020]
  Nyckelord :avslappning; avspänning; musikundervisning; stress; studiero;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv utforska på vilka sätt några högstadieelever upplever avslappning förlagd i början av några musiklektioner. Forskningsfrågorna är: Hur upplevs stunden med avslappning? Hur erfars den efterföljande lektionen? Vilka upplevelser bär de med sig från dessa stunder? I bakgrunden presenteras styrdokument och forskning kring studiero i skolan, vad stress är för något och hur den kan motverkas samt forskning om avslappning och avspänning. LÄS MER

 2. 2. Skapa musik i avspänning : En självstudie om mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Adam Axelsson; [2019]
  Nyckelord :mental training; phenomenology; world of life; nervousness; musical design; logbook  ; mental träning; fenomenologi; livsvärld; nerovistet; musikalisk gestaltning; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om mental träning kan vara till hjälp för att minska nervositet vid musikaliska framträdanden samt öka medvetenhet kring kroppen och det mentala. I bakgrundskapitlet förklaras vad mental träning är, relevanta begrepp,  tidigare forskning inom området samt det valda perspektiv för studien. LÄS MER

 3. 3. Den spelande kroppen : En fenomenologisk studie om cellolärares syn på kroppen vid spel på cello

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Josefin Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Cello; body; phenomenology; ergonomics; instrumental teaching; physical health; Cello; kroppen; fenomenologi; ergonomi; instrumentalundervisning; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska och beskriva hur några cellolärare ser på fenomenet den spelande kroppen. I arbetets bakgrundskapitel ges en forskningsöversikt av musikers hälsa och skadeförebyggande instrumentalundervisning samt ett avsnitt om ”musikerergonomi”. LÄS MER

 4. 4. NATO-debatten ur ett språkligt perspektiv. Text- och nyckelordsanalys av debattartiklar för och mot Nato.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Tony Linfjärd; [2017]
  Nyckelord :diskursanalys; textanalys; Nato; nyckelordsanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den svenska Natodebatten kommer och går och har gjort så under lång tid. Att debattörerna för och mot Nato har skilda åsikter i sakfrågan vet vi redan. LÄS MER

 5. 5. Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp : en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Music ergonomics; music education; music therapy; violin; mental presence; mental training; relaxation; Ki-communication.; Musikergonomi; musikpedagogik; musikterapi; fiol; mental närvaro; mental träning; avspänning; Ki-kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. LÄS MER