Sökning: "avtal bindande"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden avtal bindande.

 1. 1. Emissionsgarantiavtals rättsliga verkan - Särskilt i ljuset av NJA 2016 s. 107 och förutsättningsläran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alex Skepastianos; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Emissionsgarantiavtal är idag ett vanligt fenomen när svenska bolag genomför emissioner. Emissionsgarantin tillförsäkrar att emissionen tecknas fullt ut eller till viss grad. LÄS MER

 2. 2. Vad anses som en kritisk punkt där skadeståndsskyldighet enligt principen culpa in contrahendo aktualiseras?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Bella Forsberg; Jenny Larsson; [2021]
  Nyckelord :Culpa in contrahendo; critical point; pre-contractual; liability for damages; property purchase; Culpa in contrahendo; kritisk punkt; prekontraktuellt; skadeståndsansvar; fastighetsköp;

  Sammanfattning : Mycket kan gå fel när en part, i ett sent skede, väljer att hoppa av avtalsförhandlingarna i samband med ett bostadsköp eller en bostadsförsäljning. I svensk rätt är fastighetsköpet ett formalavtal vilket innebär att inget är bindande förrän formkraven är uppfyllda. LÄS MER

 3. 3. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 4. 4. Processuella överenskommelser och avtalsviten – En analys av vilken rättsverkan ett avtalsvite kopplat till ett avstående från domstolsprövning kan tillerkännas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Olenius; [2020]
  Nyckelord :processrätt; processuella överenskommelser; avtalsviten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every individual shall be entitled the right to have disputes regarding his civil rights and obligations brought before a court. Therefore, a statutory exemption is required for agreements waiving the right of access to a court. The requirement is expressed through the procedural nullity principle, i.e. LÄS MER

 5. 5. The Apportionment of International Responsibility between the European Union and its Member States under Mixed Agreements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Jinert-Baret; [2020]
  Nyckelord :EU law; Public International law; International organizations; Mixed Agreements; EU accession to the ECHR; Normative control doctrine; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder huruvida det går att identifiera en särskild rättsordning vad gäller fördelningen av internationellt ansvar mellan EU och dess medlemsstater under blandade avtal, det vill säga internationella avtal som undertecknats av EU och vissa eller alla dess medlemsstater på ena sidan, och en tredje stat eller internationell organisation på den andra. Uppsatsen presenterar slutsatsen att sui generis-aspekterna av EU:s konstitutionella ordning, såsom dess internationella juridiska personlighet, fördragsgivande befogenheter, lagstiftande befogenheter, EU domstolens överhöghet och den kontinuerliga utvecklingen av EU:s kompetens, kräver att särskilda regler för tilldelning av internationellt ansvar tillämpas på EU:s blandade avtal. LÄS MER