Sökning: "avtal partsbyte"

Hittade 1 uppsats innehållade orden avtal partsbyte.

  1. 1. Partsbyte vid förlagsavtal. Två specifika situationer.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Tina Canerholm; [2008]
    Nyckelord :Uppsägning; konkurs; förlagsavtal; partsbyte; ramavtal; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Ett förlagsavtal mellan författare och förlag är ett specialavtal. Av detta följer att speciella regler och praxis hanterar tolkningen av dylikt avtal. När en författare vill byta part i avtalet, finns det specifika regler och praxis som hanterar det. Två specifika situationer dyker upp som något problematiska och svårtolkade. LÄS MER