Sökning: "avtalsförhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet avtalsförhandlingar.

 1. 1. Fastighetsöverlåtelse - parternas prekontraktuella ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johansson Oskar; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; culpa in contrahendo; fastighetsöverlåtelse; formkrav;

  Sammanfattning : Avtalsförhandlingar innebär skyldigheter för avtalsparterna, detta är delvis ett utfall av lojalitetsplikten. Parterna måste ta hänsyn till varandras intressen, någon som handlar vårdslöst eller illojalt under avtalsförhandlingarna kan ådra sig skadeståndsskyldighet. LÄS MER

 2. 2. Byggnadstekniska särkrav : Hur kommuner förhåller sig till stoppregeln i 8 kap. 4a § PBL och de nya bestämmelserna vid kommunal markanvisning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Besson; Liv Braathen; [2017]
  Nyckelord :Construction engineering demands; Land development agreements; Municipalities; Särkrav; kommunal markanvisning; 8 kap. 4 a § PBL; byggnadstekniska egenskapskrav;

  Sammanfattning : I syfte att effektivisera byggandet i Sverige trädde den 1 januari 2015 två nya bestämmelser ikraft;; en bestämmelse avseende förbud mot kommunala byggnadstekniska särkrav samt en lag avseende nya riktlinjer för kommunala markanvisningar.  Förbudet mot kommunala byggnadstekniska särkrav regleras genom 8 kap. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 4. 4. The effect of asymmetric information in real estate agent commissions

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kamila Kaczmarczyk; Sofia Kaddani; [2016]
  Nyckelord :Commission; Asymmetric information; Principal-agent problem; Conflict of interest; Ethics; Morals; Freedom of Contract; Consumer Protection; Provision; Asymmetrisk information; Intressekonflikter; Principal-agent problem; Etik; Moral; Avtalsfrihet; Konsumentskydd.;

  Sammanfattning : Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commissioncorresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission systemis usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combinationof both depending on the brokerage object's final selling price. LÄS MER

 5. 5. Komparativ studie om avtalsingående i polsk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabrielle Handler; [2015]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Comparative law; Polen; Poland; Avtalsingående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polen är en Sveriges största exportmarknader, dit varor och tjänster för stora summor pengar exporteras varje år. Ändå är polsk rätt inte utredd i svensk litteratur och mycket sparsamt utredd i engelsk litteratur. Den här uppsatsens syfte är att jämföra svensk och polsk rätt avseende avtalsingående. LÄS MER