Sökning: "avtalsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 478 uppsatser innehållade ordet avtalsrätt.

 1. 1. Ansvarsbegränsning i ABA 99

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Vestgöte Norell; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; avtalsrätt; ABA 99; ansvarsbegränsning; friskrivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avsaknaden av rättspraxis och doktrin avseende anläggningsleveranser enligt ABA 99 skapar osäkerhet i hur man ska tolka dess avtals¬bestämmelser. Osäkerheten aktualiseras inte minst vid tolkning av ansvarsbegränsningen i ABA 99. LÄS MER

 2. 2. När ditt kylskåp köper din mjölk: Vissa avtalsrättsliga frågor vid avtal slutna med hjälp av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Brinnen; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumenträtt; Konsumentköplagen; AI; Artificiell intelligens; Black box; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever more present in consumers everyday life, is artificial intelligence (AI) optimizing regular peoples’ experience. With this arises legal questions. The essay before you serve it purpose through presenting a general outline of the collision between AI-technology and contract law centering around the rights of consumers. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska underskrifter, ett tekniskt och juridiskt fenomen : En utredning av elektroniska underskrifters rättsliga förhållande till teknik och funktioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isak Jonsson; Robin Nahlbom; [2022]
  Nyckelord :electronic signature; electronic signatures; digital signature; digital signatures; avtalsrätt; elektroniska avtal; elektroniskt avtal; elektronisk underskrift; elektroniska underskrifter; elektronisk signatur; elektroniska signaturer; elektroniskt undertecknande; digital signatur; elektroniskt avtalsslut; digitalt avtal; digitala avtalsslut; EIDAS; eIDAS-förordningen; eIDAS förordningen; undertecknande; elektronisk signatur; elektroniska signaturer; underskrift; underskrifter; funktioner; underskrifters funktioner; tekniska funktioner; rättsliga funktioner; rättslig funktion; enkel elektronisk underskrift; avancerad elektronisk underskrift; kvalificerad elektronisk underskrift;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds det tekniska och juridiska fenomenet elektroniska underskrifter, som idag till viss del har ersatt traditionella handskrivna underskrifter. Den rättsliga ställningen för elektroniska underskrifter påverkas direkt av den teknik de bygger på, varför juridiken bör anses vara nära sammankopplad med tekniken. LÄS MER

 4. 4. Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Jarlung; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. LÄS MER

 5. 5. Att angripa expertavgöranden - Om möjligheten att angripa expertavgöranden som härrör från värderingsklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tamm; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Processrätt; Aktiebolagsrätt; Civilprocess; Skiljemannarätt; Expertavgöranden; Värderingsklausuler; Processavtal; Företagsförvärv; Företagsöverlåtelseavtal; Aktieägaravtal; Angripa Expertavgöranden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har länge ansetts vara oklart om expertavgöranden som härrör från värderingsklausuler kan angripas och hur det i så fall ska göras. Detta arbete fastställer just detta; när och hur expertavgöranden kan angripas, särskilt expertavgöranden som enligt värderingsklausulen är ”slutliga och bindande”. LÄS MER