Sökning: "avvisning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet avvisning.

 1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

  Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER

 2. 2. När migrationsrättsliga beslut kräver våld och tvång : En analys av samverkan mellan Polismyndigheten och Migrationsverket utifrån förvaltningsrättsliga principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Mäkinen; [2020]
  Nyckelord :Migrationsverket; polis; myndighetssamverkan; våldsbefogenheter; förvar; utvisning;

  Sammanfattning : Migrationsverket är den myndighet som bär det yttersta ansvaret för att förverkliga Sveriges reglerade invandringspolitik, men utan större befogenheter att använda våld och tvång är Migrationsverket i behov av samverkan med Polismyndigheten för att verkställa beslut som inte genomförs frivilligt. Polisen har en viktig roll i att möjliggöra en effektiv verkställighetsprocess för beslut om avvisning och utvisning och för beslut om placering i förvar. LÄS MER

 3. 3. Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning : Hur domstolen avgör förekomsten av verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Elham Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förfarandet vid verkställigheten av lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonna Kangas; [2017]
  Nyckelord :Migrationsrätt; migration; verkställighet; utvisning; avvisning;

  Sammanfattning : Antalet människor som ankom till Sverige har aldrig varit så högt som under den flyktingkris som pågick under år 2015. Drygt 163 000 människor ansökte om asyl under hela året. LÄS MER

 5. 5. Polismyndighetens befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut : Ett gränsdilemma

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Hedin; [2017]
  Nyckelord :Polismyndigheten; befogenhetsfördelning; verkställighet; avvisning; utvisning.;

  Sammanfattning : Som framgår av uppsatsens rubrik är syftet med denna uppsats att undersöka Polismyndighetens befogenheter gällande verkställighet vid avvisnings- och utvisningsbeslut. Inledningsvis redogörs för problembakgrunden som uppstått genom det stora antalet asylsökande till Sverige som nära nog fördubblades från 2014. LÄS MER