Sökning: "axel petersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden axel petersson.

 1. 1. E-handel och fysiska butiker med iBeaconteknik : En studie om möjligheter med iBeaconteknik ur butikskedjors och kunders perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Erik Petersson; Axel Nyberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Materials lämplighet för bullerskärmskonstruktioner - En jämförelse med avseende på ljudreduktion, kostnader och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Caroline Björk Tocaj; Anton Hellberg; Axel Petersson; Erik Toller; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragBullerstörningar är ett allvarligt problem kopplat till vägtrafik. Trafikverket, som väghållare,åligger att skydda kringliggande miljöer från buller. Där extra åtgärder behövs är bullerskämaren lösning.Denna undersökning behandlar utformning av bullerskärmar samt dess ljudreducerandeegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbete i gymnasieskolan : Några skolledares och lärares reflektioner kring andraspråksutveckling och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Axel Petersson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Övergripande syftet med min studie är att utforska arbetet med svenska som andra-språk och modersmål på några gymnasieskolor för att synliggöra språkutvecklande in-satser vilka kan förhindra avbruten språkutveckling samt att belysa hur man arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling i både första och andra språket. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av skolledare och lärare i svenska som andraspråk. LÄS MER