Sökning: "bärande lamellglas laminerat glas värmeförstärkt härdat glas planglas floatglas glasbalkar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bärande lamellglas laminerat glas värmeförstärkt härdat glas planglas floatglas glasbalkar.

  1. 1. Dimensionering av glasbalkar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Lukasz Jaskiewicz; Per Nyström; [2012]
    Nyckelord :bärande lamellglas laminerat glas värmeförstärkt härdat glas planglas floatglas glasbalkar; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Avancerad användning av glas som konstruktionsmaterial i pelare och balkar har blivit allt vanligare de senaste åren. Detta arbete redogör för vilka metoder och normer som kan användas för att dimensionera glasbalkar i bärande konstruktioner och vilken typ av glasbalk som är lämpligast ur hållfasthets och säkerhets synpunkt. LÄS MER