Sökning: "bästa examensarbete speciallärare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bästa examensarbete speciallärare.

 1. 1. Vilka är problemen för elever med matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Baskunskaper; inlärning; matematiksvårigheter; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Vilka är problemen för elever med matematiksvårigheter? (What are the problems for students with mathematical difficulties)? Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad elever med matematiksvårigheter tycker är svårt i matematik samt hur de tycker en bra undervisning i ämnet skall se ut. LÄS MER

 2. 2. Eleven i centrum : En studie av några lärares uppfattning om sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kazem Sadeghinad; [2007]
  Nyckelord :Eleven i centrum; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete var att belysa lärares undervisning i klassrummet. En lärares uppdrag innebär att man ska utgå från varje enskilds elevs förutsättningar. Det kan sägas att framtidens samhälle har nya krav på elever och deras utbildning. Eleverna ska ha god allmänbildning och själva kunna söka och värdera information. LÄS MER

 3. 3. Hur hanteras läs- och skrivproblem i klassituationer? : Några elevers, lärares och speciallärares berättelser

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Camilla Thylander; [2007]
  Nyckelord :arbetssätt; dyslexi; hjälpmedel; undervisning;

  Sammanfattning : Thylander, Camilla (2007): Hur hanteras läs- och skrivproblem i klassituationer? Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. LÄS MER