Sökning: "bästisar flickors vänskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bästisar flickors vänskap.

  1. 1. En själ i två kroppar : Om flickors vänskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Lise-Lotte Höglund; [2001]
    Nyckelord :Education; Bästisar; tjejer; vänskap; dyader; Pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att genom litteraturstudier och samtal med elever och lärare ta reda på vad en bästisdyad är, hur den fungerar och vilken betydelse den har för flickor. Jag har sökt finna svar på ovanstående frågor genom kvalitativa intervjuer som har haft karaktären av samtal. LÄS MER