Sökning: "börja idrotta"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden börja idrotta.

 1. 1. Flickor med flyktingbakgrund i svensk föreningsidrott : En kvalitativ studie om idrottsledares upplevelser av att arbeta med inkludering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carina Vikström; [2018]
  Nyckelord :Flickor; flyktingbakgrund; föreningsidrott; integration;

  Sammanfattning : Flickor med flyktingbakgrund är underrepresenterade inom svensk föreningsidrott. Samtidigt uppmärksammas det hur könsnormer tar sig uttryck inom idrotten. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av gymnasieelevers motiv för och emot deltagande i fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Joakim Larsson; Anders Bergkvist; [2010]
  Nyckelord :Deltagande; Fysisk Aktivitet; Gymnasieskola; Motiv; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att göra en kartläggning av ungdomars motiv till deltagande respektive icke deltagande i projektet Idrottslyftet och annan organiserad respektive icke-organiserad fysisk aktivitet. Ett pilotprojekt med Idrottslyftet - som har till syfte att få fler barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna -genomfördes på elprogrammet vid en gymnasieskola. LÄS MER

 3. 3. Muslimska tjejer i idrottssverige : en intervjustudie om islam och idrottsutövande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Erik Eriksson; [2009]
  Nyckelord :intervjustudie; tjejer; idrott; islam; muslim; idrottsutövande; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : I och med min kontakt med invandrarungdomar i skolan har jag ställt mig frågan om relationen mellan muslimska tjejer och idrottsutövande. Den kontakt som jag har fått inom skolan med muslimska tjejer och idrott är positiv över lag och detta gör att den bild som media ofta visar med stereotypa bilder av islam inte stämmer. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar ungdomar till att börja idrotta och vad är det som hindrar dem? : en intervjustudie om skillnader och likheter mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Emelie Jirevall; [2009]
  Nyckelord :motivation; barriers; start sport participate; cultural differences and similarities; motivation; hinder; börja idrotta; kulturella skillnader och likheter;

  Sammanfattning : Föreningsidrotten ökar men fortfarande är det många ungdomar som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Många undersökningar har gjorts angående motivation hos aktiva idrottare, men forskningen kring vad det är som motiverar ungdomar att börja idrotta är inte alls lika stor. LÄS MER

 5. 5. Bra basketkorgar : En undersökning om inkluderad undervisning i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Linn Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :Down’s syndrome; inclusion; physical education; self-esteem; Downs syndrom; idrott och hälsa; inkludering; självkänsla;

  Sammanfattning : Att börja på högstadiet och byta både skola och de flesta av sina klasskamrater kan vara positivt såväl som negativt. Det kan vara en chans att hitta nya intressen, eller jobbigt med mycket nya intryck och högre krav. LÄS MER