Sökning: "börsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet börsvärde.

 1. 1. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; Felix Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :hållbarhet; marknadsvärde; börsvärde; sin stocks; ESG; Thomson Reuters; Europa; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER

 3. 3. ESG-betyg och företagsvärdering : En studie om ESGs påverkan av en akties värdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Rönning Andersson; Jacob Rönning; [2020]
  Nyckelord :[email protected]; Jesper Huric;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett allt mer förekommande begrepp, idag kommunicerar de flesta företagen att de på ett eller annat sätt försöker bidra till en bättre och mer hållbar värld. Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är ESG som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. LÄS MER

 4. 4. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
  Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete och organisationens effektivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Railert; Cecilia Brandt; [2020]
  Nyckelord :CSR; CSR-redovisning; hållbarhetsredovisning; hållbarhet; effektivitet; intern och extern CSR; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Idag är hållbarhetsstrategier inte en konkurrenskraftig fördel, utan en nödvändighet. Trots dettatenderar studier om hållbarhet att fokusera på dess positiva effekter gällande externaintressenter och marknadsföring. LÄS MER