Sökning: "b uppsats arbetsmiljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden b uppsats arbetsmiljö.

 1. 1. Inflytande, på arbetsgivarens villkor - En studie om arbetstagares rätt till inflytande på det psykosociala arbetsmiljöområdet i förhållande till arbetsledningsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Nordström; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljölagen; arbetstagarinflytande; arbetsledningsrätt; strukturellt motstånd; Labour law; Work Environment Act; Employee influence; managerial prerogative; structural resistance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna rättsdogmatiska uppsats undersöker arbetstagares rätt till inflytande över den psykosociala arbetsmiljön och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (arbetsledningsrätten), samt hur dessa rättsliga koncept förhåller sig till varandra. För att göra detta utgår uppsatsen ifrån följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att dokumentera omvårdnad kring vätskebalans : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martin Hellström; Stina Herbenö; [2016]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; checklista; dehydrering; dokumentation; höftfraktur; patient; vätskebalans; äldre;

  Sammanfattning : Inför anestesi åligger det anestesisjuksköterskan att bedöma patientens vätskebalans. Detta är av vikt vid samtliga preoperativa bedömningar men speciellt viktigt är det vid bedömning av äldre patienter med förändrad fysiologi. LÄS MER