Sökning: "b uppsats genus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden b uppsats genus.

 1. 1. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattningar av vårdande - ur ett genusperspektiv : En litteraturöversikt om genus i vårdande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erick Naeselius; Antonia Nordin; [2013]
  Nyckelord :Gender; Sex; Nursing care; Perceptions; Women; Men; Genus; Kön; Vårdande; Uppfattningar; Kvinnor; Män;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle pågår ständiga debatter om genus i olika kontexter, diskussionen om exempelvis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, i såväl TV som tidningar och på internet. Studier har visat på att kvinnor och män uppfattar vårdande olika samt har olika preferenser för hur vårdandet skall utformas – sjuksköterskor bör därför vara genusmedvetna i mötet med patienten för att kunna ge genuskänsligt vårdande utifrån en personcentrerad utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Kärleksfulla fans

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emily Waldén; Ellinora Zadik; [2012]
  Nyckelord :fankultur; fan; genus; subkultur; Twilight; identitet; deltagandekultur; värderingar; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kärleksfulla fans – en studie om filmserien the Twilight saga och identitetsskapande Institution: Lunds universitet, Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap Kurs: MKVA21, B-uppsats, HT 2011 Författare: Emily Waldén och Ellinora Zadik Handledare: Joanna Doona Nyckelord: Twilight, identitet, subkultur, genus, fan, fankultur, deltagandekultur Problem: Då Twilight har blivit till ett stort medialt fenomen med fans över hela världen blir det intressant att se till huruvida ett identitetsskapande formas utifrån Twilight, samt vad detta skapande av identitet skulle kunna komma att innebära. Syfte: Att se hur fans går till väga i sitt identitetsskapande kring fenomenet Twilight, samt hur de förhåller sig till fenomenets bild av genus och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Vem tänder stjärnorna? : Gotländska studie- och yrkesvägledares arbete med genus-, klass- och etnicitetsfrågor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Vestling; Birgitta Funk; [2009]
  Nyckelord :Career guidance counselling; gender; class; ethnicity; policy; Studie- och yrkesvägledning; genus; klass; etnicitet; verksamhetsplan;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka om de gotländska studie- och yrkesvägledarna arbetar med genus-, klass- och etnicitetsfrågor. Vi vill ta reda på vilka metoder som används och om något samarbete sker runt dessa frågor. LÄS MER

 5. 5. Utelek i Trancoso och Göteborg : En komparativ studie om barns utelek och vänskapsrelationer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Natalie Davet; [2007]
  Nyckelord :Utelek; tvärkulturell; barnperspektiv; diskurs; barndomsdiskurs; kontextualitet; genus; makt; tillhörighet; vänskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att lyfta fram några barns egna tankar om lek och vänskap och undersöka vad dessa värderingar och konkreta handlingar kan säga om a) skillnader och likheter över kulturgränser, b) hur barnen upplever och påverkar maktfördelningen genom leken och genom sina kamratrelationer samt c) vad gruppfördelning, rollfördelning och val av lekkamrater kan säga om tillhörighet och gruppens inneboende genusrelationer. Studien är komparativ och gäller barn i Sverige och Brasilien. LÄS MER