Sökning: "b uppsats komparativ"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden b uppsats komparativ.

 1. 1. Rätten till abort - En komparativ analys av hur Sverige och USA fick fri abort, samt av Europadomstolens och USA:s Supreme Courts bedömning av rätten till abort i relation till rätten till privatliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Pershaf; [2021]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Abort; Rätten till abort; Rätten till privatliv; A; B and C v. Ireland; Roe v. Wade; Sverige; USA; Europadomstolen; Supreme Court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den historiska utvecklingen som ledde fram till fri abort i Sverige och USA samt jämför två rättsfall från Europadomstolen och USA:s Supreme Court, A, B and C v. Ireland och Roe v. Wade, för att utöver den historiska kontexten ge en förståelse för den juridiska argumentationen. LÄS MER

 2. 2. Vad blir bättre med åren? : En komparativ undersökning av elevtexter från högstadiet och gymnasiet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Oskar Huss; [2014]
  Nyckelord :elevtexter; skrivutveckling; kvalitetsdrag;

  Sammanfattning : 1SammandragDetta arbete innehåller en kvantitativ studie av elevtexter från årskurs 9 och Svenska B i gymnasiet. Undersökningen är komparativ och elevtexterna från respektive årsgrupp jämförs med varandra. Det är totalt 20 elevtexter från nationella provet i svenska VT 2011 som analyseras. LÄS MER

 3. 3. Abort i Sverige och Irland – En jämförelse mellan nationella regler samt en problematisering utifrån Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Hellström; [2013]
  Nyckelord :European Convention on Human Rights; EKMR; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Europakonventionen; Ireland; Irland; Sweden; Sverige; abortion; abort; comparative law; komparativ rätt; public international law; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks aborträtten i Sverige och Irland samt innebörden av artiklarna 2, 3, 8, 9 och 10 i Europakonventionen i förhållande till aborter. Syftet är att belysa övergripande likheter och skillnader mellan de svenska och de irländska reglerna och att diskutera hur de nationella reglerna kan förändras, för att stärka olika rättigheter och bättre harmoniera med Europakonventionen. LÄS MER

 4. 4. De nya ämnesplanerna i svenska och den nya betygsskalan : En jämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Olsson; [2011]
  Nyckelord :Kursplaner i Svenska A-c; Ämnesplanerna i Svenska 1-3; betygsskala IG-MVG; betygsskala F-A;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se skillnaderna mellan de nya ämnesplanerna i Svenska jämför med de nuvarande kursplanerna. Det är även att se skillnaden mellan betygsskalorna IG-MVG och F-A. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility – ett sätt att styra intryck? : En komparativ studie om tre modeföretags arbete med Corporate Social Responsibility och dess relation till intrycksstyrning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Fröjd; Nadia Elamidi; [2011]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; intrycksstyrning; attraktionskraft; rykte;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility är ett aktuellt ämne och en strategi som många företag börjar använda sig mer av. Syftet i denna uppsats har varit att titta på tre svenska modebutikskedjor, deras CSR-arbete och CSR:s roll i intrycksstyrningen på företagen och därmed deras anseende. LÄS MER