Sökning: "b uppsats media"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden b uppsats media.

 1. 1. Rätten till abort - En komparativ analys av hur Sverige och USA fick fri abort, samt av Europadomstolens och USA:s Supreme Courts bedömning av rätten till abort i relation till rätten till privatliv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Pershaf; [2021]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Abort; Rätten till abort; Rätten till privatliv; A; B and C v. Ireland; Roe v. Wade; Sverige; USA; Europadomstolen; Supreme Court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den historiska utvecklingen som ledde fram till fri abort i Sverige och USA samt jämför två rättsfall från Europadomstolen och USA:s Supreme Court, A, B and C v. Ireland och Roe v. Wade, för att utöver den historiska kontexten ge en förståelse för den juridiska argumentationen. LÄS MER

 2. 2. Förbud mot rasistiska föreningar - Föreningsfriheten i Sverige, Finland & Tyskland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilma Stranne; [2019]
  Nyckelord :föreningsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Should Sweden prohibit racist associations? This is a highly relevant question of today since problems of increased racism has attracted attention in Sweden the last few years. Associations dedicated to racism has been given more and more space in the media and are given demonstration permits on the same terms as other associations. LÄS MER

 3. 3. Har du sett det andra älskar? : En fallstudie om hur nudging kan förbättra användarupplevelsen i hedoniska system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Louise Zackrisson; Frida Hellström; [2018]
  Nyckelord :HMSAM; Hedonic systems; User experience; Nudging; Digital nudging; Social norms; VoD; HMSAM; Hedoniska system; Användarupplevelse; Nudging; Digital nudging; Sociala normer; VoD;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en studie på hur nudging kan påverka användarupplevelsen i hedoniska system. Studien grundas på teorin Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM) för att förklara människans inre drivkrafter och hur dessa ter sig i förhållande till användarupplevelsen i hedoniska system. LÄS MER

 4. 4. "Inga rasister på våra gator!" – Eller? - En studie av Sveriges åtagande enligt art. 4(b) rasdiskrimineringskonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; rasdiskrimineringskonventionen; ICERD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har diskussioner angående förbud mot rasistiska organisationer väckts i samband med att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) kandiderar till riksdagsvalet i Sverige, samtidigt som organisationen förbjudits i Finland då den anses sprida hatretorik och legitimera våld. Förespråkare av ett sådant förbud argumenterar att Sverige genom FN:s Internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD) förbundit sig att förbjuda rasistiska organisationer. LÄS MER

 5. 5. Straffansvar vid försäljning av narkotikaanaloger - En analys av tillämpningen av gärningsculpa i fentanylmålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Thörnmo; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; gärningsculpa; fentanylmålet; fentanyldomen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den uppmärksammade domen mål nr B 13806-16, i media omnämnt som fentanylmålet, som avkunnades av Södertörns tingsrätt i slutet på maj 2018 granskas i förevarande uppsats hur såväl tingsrätten som åklagarna resonerat i målet. Åklagarna valde i sitt anförande att lyfta fram Nils Jareborgs teori om gärningsculpa i sin argumentation för varför försäljningen av preparaten skulle anses straffbar. LÄS MER