Sökning: "b uppsats psykologi B"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden b uppsats psykologi B.

 1. 1. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Personlighetssyndrom hos vårddömda patienter: Prevalens och diagnostisk (in)stabilitet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Törnmarck; Paul Yngvesson; [2017]
  Nyckelord :Prevalence; Diagnostic stability; Personality; Personality disorder; Forensic psychiatry; Mentaly disordered offenders; Prevalens; diagnostisk stabilitet; personlighet; personlighetssyndrom; rättspsykiatri; vårddömda patienter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat en hög prevalens av personlighetssyndrom hos patienter inom rättspsykiatrisk vård. Diagnostisk stabilitet av personlighetssyndrom har undersökts i kliniska populationer men till vår kännedom ej hos vårddömda patienter. LÄS MER

 3. 3. Ordförståelse hos äldre vuxna : En valideringsstudie av två test för ordförståelse

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joakim Abrahamsson; Erik Lifbom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att kunna mäta ordförståelse är viktigt både inom forskning och kliniska sammanhang. Föreliggande uppsats har tre syften. Det första syftet är att studera de psykometriska egenskaperna hos två nyutprovade parallella test för ordförståelse, Ordprovet A och B, hos äldre vuxna. LÄS MER

 4. 4. Psykofysiologisk utvärdering av strategiträning och stresshantering inom golfputtning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sebastian Frid; [2015]
  Nyckelord :Psychophysiology; golf putting; finger temperature; strategy training; Psykofysiologi; golfputtning; fingertemperatur; strategiträning;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats var syftet att i en mixad design med kontroll- och behandlingsgrupp, undersöka om psykofysiologisk strategiträning kan hjälpa individer att hantera stress samt förbättra sin prestationsförmåga i pressade situationer inom golfputtning. Strategiträningen innefattade en kombination av andning-, rörelse och kognitivt beteende. LÄS MER

 5. 5. En ficka full av frihet; hur användningen av pocket parks kan verka restorativt på människor i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Wendy Ogawa; [2012]
  Nyckelord :pocket park; urban park; stress; restoration; stressåterhämtning; trygghet; upplevd trygghet; utformning; kvaliteter;

  Sammanfattning : Ett livslångt intresse för psykologi och landskapsarkitektur ledde in på spåret att diskutera vad två av dagens stora frågor inom ämnet kunde erbjuda om de slogs samman; positiv psykologi (”Positive Psychology”) och hållbar stadsutveckling. Alla människor utsätts emellanåt för stress, vilken vi är konstruerade att kunna hantera. LÄS MER