Sökning: "b uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden b uppsatser.

 1. 1. Native language interference in Bangladeshi students’ use of articles in English essays : A comparison of Bengali medium and English medium schools

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Md Arifuzzaman; [2015]
  Nyckelord :Native language interference; language transfer; second language acquisition SLA ; English as a foreign language EFL ; modersmålsinterferens; transfer; andraspråkinlärning; främmandespråksinlärning;

  Sammanfattning : The impact of the first language on the second language has long been a vibrant and controversial issue in terms of second language acquisition. The impact or influence happens when learners learn a new language and transfer features from their native language to the new language. LÄS MER

 2. 2. Tes, personlighet och aktörsperspektiv : En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Subjektsperspektiv; Argumentationsanalys; Gymnasieelever; Nationella prov;

  Sammanfattning : År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. LÄS MER

 3. 3. Biblioteks- och informationsvetenskap : en positionsbestämning. Svenska avhandlingar och uppsatser i en interpretativ innehållsanalys

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Göran Hamrin; Kia Hedell; [2013]
  Nyckelord :B I; metastudie; vetenskaplig kommunikation; forskningsinriktningar; innehållsanalys; tvärvetenskap; avhandlingar; masteruppsatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gauge the current state of Swedish library and information science research. LIS is generally defined as a cross- or multidisciplinary subject, according to some coupled with heterogenity or dichotomy within the subject. LÄS MER

 4. 4. Genusrepresentationerna i Sex and the City - Banbrytande eller stereotypiska?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Nikie Elgqvist; [2011]
  Nyckelord :genusrepresentation; Sex and the City; likheter; skillnader; identitet; teman; stereotyper; manligt och kvinnligt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att komplettera tidigare forskning gjord av Rosalind Gill, Kim Akass och Janet McCabe, samt två skrivna C-uppsatser i medie- och kommunikationsvetenskap av Paulina Bånge och Cecilia Samuelsson, om tv-serien Sex and the City. Vilket görs genom att studera könsroller och karaktärsutveckling hos de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna. LÄS MER

 5. 5. Verbanvändning vid skriftlig produktion hos avancerade inlärare av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Sophia Tranefeldt; [2011]
  Nyckelord :verb; free written production; Swedish as a second language; verb usage; semantic fields; L2; lexical competence; lexical errors; lexicon; verb; verbanvändning; svenska som andraspråk; L2; skriftlig produktion; lexikal kompetens; andraspråk; lexikala fel; verbfrekvens; semantiska fält; L2-talare; verblexikon; ordförråd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen undersöker verbanvändningen i skriftlig produktion hos en grupp avancerade svenska som andraspråkselever. Studien granskar såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter i elevernas verbordförråd. LÄS MER