Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Ahlén; Josefine Owetz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker samband mellan kroppsliga attribut och fysisk aktivitet, med kognition. Detta för att se ifall en persons grad av fysisk aktivitet och välmående har någon verkan på vår mentala förmåga, samt vilka typer av aktiviteter/attribut som har störst effekt. LÄS MER

 2. 2. Styrning av måltidsorganisationer i förskola, grundskola och äldreomsorg : En jämförelse mellan olika kommuntyper i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område och lokal autonomi, varierande behov samt förhållanden inom och mellan kommuner resulterar i skillnader gällande organisation och styrning av måltidsorganisationer. För att underlätta jämförelser och analyser mellan och inom olika kommuner kan dessa fördelas i kommuntyper baserade på antal invånare i den största tätorten. LÄS MER

 3. 3. Akuta effekter och samband mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga hos universitetsstudenter : En kvantitativ studie med cross-over design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Max Eriksson; Hampus Mattson; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; Attention; Concentration; Students; Fysisk aktivitet; Uppmärksamhet; Koncentration; Studenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har observerats ha positiva effekter på kognitiva förmågor, såsom koncentration. Studier saknas kring den akuta effekten på en population bestående av universitetsstudenter. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Åsa Fouganthine; [2018]
  Nyckelord :teachers`leadership; leadership in the classroom; teachers professional learning; Lärares ledarskap; ledarskap i klassrummet; lärares kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Studien baseras på följande frågor för undersökning: Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur kompetensutveckling? Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? Vilka köns-erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till a) struktur b) höga förväntningar c) positiva relationer d) kompetensutveckling? Den teoretiska delen identifierar fyra fokuskategorier vilka definierar framgångsrika ledargärningar hos lärare. Den empiriska delen genomfördes i en liten kommun i Sverige och innehöll en enkät där lärare skattar sig kring sitt ledarskap i fyra fokuskategorier. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av depressiva symtom hos pappor

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Depression; Pappor; EPDS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Edinburgh Postnatal Depression Scale är en screeningmetod som fungerar för att fånga upp mammors symtom på förlossningsdepression, men även pappor kan drabbas av depression i samband med att de blir föräldrar. En Screeningmetod som fångar upp depressiva symtom hos pappor saknas i dagsläget. LÄS MER