Sökning: "baby boomers"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden baby boomers.

 1. 1. Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp? : - En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper med olika generationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Astrid Ernstsson; Simon Rissler; Oliver Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grupper; arbetsgrupper; gruppdynamik; grupputveckling; konflikthantering; generationer; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z och multigenerationella grupper;

  Sammanfattning : Det finns en hel del genomgående forskning kring hur arbetsgrupper fungerar. Angående fenomenet generationer finns det även relativt mycket forskning, dock är den forskningen främst ifrån USA. Går vi vidare till hur olika generationer fungerar i arbetsgrupp, speciellt i en svensk kontext, finner vi däremot en kunskapslucka. LÄS MER

 2. 2. Påverkar generationstillhörigheten konsumentbeteendet online? : En studie om tre generationers agerande på eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frans Norring; Hampus Schöllin; [2019]
  Nyckelord :Generational affiliation; eWOM; Online reviews; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generationstillhörighet; eWOM; Online recensioner; Baby Boomers; Generation X; Generation Y;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikation via online recensioner. Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod med en enkätundersökning som underlag för framarbetat resultat. LÄS MER

 3. 3. Provocation and Millennials : Explorative study on millennials ́ emotional response

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mihail Aittokallio; [2019]
  Nyckelord :Provocative Advertising; Millennials;

  Sammanfattning : Introduction​: Market has saturated in the point where customers are facing advertising overload. For companies it can be difficult task to achieve attention among desired target audience. Millennials have become one of the most valuable target group that companies are aiming to target. LÄS MER

 4. 4. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER