Sökning: "bachelor sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bachelor sjuksköterska.

 1. 1. Sjukhusbibliotekets betydelse för sjuksköterskors informationskompetens : En kvalitativ studie ur ett bibliotekarie- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Terece Palm Dackeskog; [2019]
  Nyckelord :sjukhusbibliotek; informationskompetens; sjuksköterska; sjukhusbibliotekarie; informationssökning; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the importance of the hospital library for nurses´ information literacy. The hospital library can play a key role for nurses interested in evidence-based approaches to their work. LÄS MER

 2. 2. Vårdrelaterade infektioner och bristande handhygien : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emilia Elofsson; Jana Münsterkötter; [2019]
  Nyckelord :compliance; factors; hand hygiene; healthcare-associated infection; nurse; faktorer; följsamhet; handhygien; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsens basala hygienrutiner och främst handhygien är en viktig och grundläggande del av sjuksköterskans arbete inom hälso- och sjukvården. Korrekt utförande av rutinerna skapar minskad smittspridning som ska minska VRI som idag är den främsta orsaken till skada inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan och patienter med strokeinduceradafasi – En litteraturöversikt om kommunikation ochpersoncentrering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ylva Dahné; Emma Thorin; [2017]
  Nyckelord :Aphasia; Communication; Nurse; Person-centred care; Stroke; Afasi; Kommunikation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar. Stroke ger ofta livslånga men, såsom afasi. Afasi innebär en reducerad förmåga att förstå talat/skrivet språk och/eller en reducerad förmåga att uttrycka sig adekvat. LÄS MER

 4. 4. Att vara anhörigvårdare i palliativ vård : En upplevelse på gott och ont

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Minna Fridell; Samra Levnjak; [2015]
  Nyckelord :Caregivers; Palliative care; Support; Coping; Role change; Anhörigvårdare; Palliativ vård; Stöd; Hanterbarhet; Rollförändring;

  Sammanfattning : Inledning/Bakgrund: Anhöriga till personer i palliativ vård tar ofta på sig rollen som anhörigvårdare och en sjuksköterska kommer med stor sannolikhet att möta dessa personer. Därför kan det vara av stor betydelse att som sjuksköterska veta hur anhörigvårdare upplever sin vardag. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter i studentsal

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Borgenstål; [2015]
  Nyckelord :Peer-learning; Student ward; Preceptorship; Nursing; Experiences; Qualitative method; Peer-learning; Studentsal; Handledning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet senaste årtiondet har antalet utbildningsplatser på kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap successivt ökat på landets högskolor och samtidigt har sjukhusen haft svår att tillsätta vakanta sjukskötersketjänsterna. Studentsalar har implementerats på utvalda vårdavdelningar med både pedagogiska avsikter och med avsikt att skapa platser för de sjuksköterskestuderande vid deras verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER