Sökning: "balanced scorecard budget tjänsteföretag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden balanced scorecard budget tjänsteföretag.

  1. 1. Balanced Scorecard i svenska handels- och tjänsteföretag

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jakob Sandberg; Jonas Noresten; [2006]
    Nyckelord :Business and economics;

    Sammanfattning : Problemdiskussion: Balanced Scorecard (BSC), eller styrkort, har sedan början av 90-talet, blivit ett populärt redskap för organisationer att styra sin verksamhet med. Med utgångspunkt i teorier och resultat från genomförda studier om balanced scorecard kan vissa centrala faktorer identifieras för hur företag framgångsrikt ska tillämpa BSC i praktiken. LÄS MER