Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 16 - 20 av 340 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 16. Att styra mot miljömål : En fallstudie om hur en offentlig sjukvårdsverksamhet styr mot miljömål

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Rylander; Linnea Östberg; [2018]
  Nyckelord :Public sector; environment; public procurement; ISO 14001; balanced scorecard; control tools; environmental goals; Offentlig verksamhet; styrverktyg; miljö; offentlig upphandling; ISO 14001; balanserat styrkort; målstyrning; miljömål;

  Sammanfattning : Offentliga sjukvårdsverksamheter möter idag svårigheter i sitt miljöarbete. De har begränsade resurser i både monetära termer och i form av personal. Organisationen kan påverka verksamheten att arbeta med miljöfrågor och nå sina miljömål genom att använda styrverktyg. LÄS MER

 2. 17. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

 3. 18. Budgetlös styrning i praktiken : En fallstudie för att analysera budgetlösa tillvägagångssätt och verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2018]
  Nyckelord :Beyond Budgeting; Implementation; Planning; Coordination; Control; Decentralization; Budgetlös styrning; Implementering; Planering; Samordning; Kontroll; Decentralisering;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och svårhanterlig. LÄS MER

 4. 19. Utformning av ett balanserat styrkort : En aktionsorienterad fallstudie på Bong Retail Solutions AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Bergström; Fanny Hammarström; Louise Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; Aktionsforskning; Kundorienterat; Tillverkning; Styrningsverktyg; Prestationsmätning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15hp, Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö Författare: Mikael Bergström, Fanny Hammarström och Louise Samuelsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Titel: Utformning av ett balanserat styrkort – En aktionsorienterad fallstudie på Bong Retail Solutions AB Bakgrund: Det balanserade styrkortet som styrverktyg har sedan det introducerades haft en genomslagskraft inom verksamheter. För fallföretaget Bong Retail Solutions AB, som nyligen genomfört en strategiförändring, kan ett balanserat styrkort förenkla styrning och uppföljning. LÄS MER

 5. 20. Measuring and managing wellness : A qualitative research in Finnish companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Heikkilä; [2018]
  Nyckelord :Wellness; Strategic Wellness Management; Balanced Scorecard of Wellness;

  Sammanfattning : Abstract: This research explores management of strategic wellness in Finnish companies by adding a qualitative perspective to the previous research and by filling gaps related how wellness is measured and which categories of wellness management have the most effect on the financial performance, customer interaction, business processes, and learning & growth of a company. The wellness categories are connected to balanced scorecard categories based on criteria: wellness categories need to have quantitative measurements and they need to be connected to BSC improvements. LÄS MER