Sökning: "balans"

Visar resultat 6 - 10 av 2156 uppsatser innehållade ordet balans.

 1. 6. Livets balansgång : En kvalitativ undersökning om hur arbetsgivarnas strategi med hänsyn till work-life balance för de anställda ter sig ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vivi Le; Mikaela Almgren; [2022]
  Nyckelord :Work-life balance; kommunikation; genusteori; work-life balance ur ett genusperspektiv;

  Sammanfattning : Work-life balance är ett väldigt aktuellt ämne eftersom organisationers arbetssätt ser annorlunda ut idag än vad det gjorde förut. Vi ville därför med denna studie undersöka olika definitioner av work-life balance och dess påverkande faktorer hos individer. LÄS MER

 2. 7. Stress och beteende vid bedövning av öring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Victoria Welander; [2022]
  Nyckelord :stress; bedövning; öring;

  Sammanfattning : I samband med att fiskar har blivit allt vanligare inom områden som forskning, odling och miljöövervakning har behovet av att säkerställa god djuromsorg blivit mer uppmärksammat. För att minska fiskens stress och underlätta den fysiska hanteringen brukar bedövningsmedel användas i många sammanhang. LÄS MER

 3. 8. Kommunikation och relationsskapande processer är en förutsättning för ett distribuerat ansvar

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Remnås; [2022]
  Nyckelord :Ledningsteori; ledarskapsteori; organisationsteori; uppdragstaktik; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Inom ledningsteorin och ledarskap diskuteras effekterna av en decentraliserad ledning. Vilka fördelar och nackdelar påvisar ett distribuerat ansvar i förhållande till en centraliserad ledningsprocess? Forskningsfältet har tidigare varit delat mellan två paradigm, ledarskapsteorins humanistiska och organisationsteorins strukturella perspektiv. LÄS MER

 4. 9. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 5. 10. Phenomics of sexual conflict in Ischnura elegans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Kent Johansson; [2022]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : En trollsländas guide till att undvika trakasserier Det finns många arter där individer inom arten har olika färger. Färgen kan skilja sig mellan hanar och honor, men även mellan individer av samma kön. Trollsländan "Större kustflickslända" är en av dessa arter. LÄS MER