Sökning: "balanserat styrkort landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden balanserat styrkort landsting.

 1. 1. Orsak och verkan : Samband i Sveriges landsting och regioners balanserade styrkort

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Kihlström; Jonas Kring; Martin Norrby; [2017]
  Nyckelord :Balanced scorecard; cause and effect relationship; Sweden s county councils and regions; Kaplan and Norton; time dimension; public sector; strategy map; performance drivers; outcome measures; Balanserat styrkort; orsak-verkan-samband; Sveriges landsting och regioner; Kaplan och Norton; tidsperspektiv; offentlig sektor; strategikarta; drivande mått; utfallsmått;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur Sveriges landsting och regioner formulerar och visualiserar orsak-verkan-samband mellan perspektiven vid tillämpning av balanserat styrkort. Metod: Uppsatsen använder sig av en kvantitativ innehållsanalys med en dokumentstudie av Sveriges landsting och regioners årsredovisningar och budgetdokument för år 2015. LÄS MER

 2. 2. Balanserat styrkort som mode och spridning : En studie inom Sveriges landsting med inriktning på sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Donika Ombashi; Ebba Olson; André Weichert; [2016]
  Nyckelord :Fashion; diffusion; Balanced Scorecard; control instrument; county councils; Mode; spridning; Balanserat styrkort; styrinstrument; landsting;

  Sammanfattning : Abstract Course: Bachelor Thesis in Business Administration Institution: Business School at Linneus University in Växjö Authors: André Weichert, Donika Ombashi and Ebba Olson Supervisor: Natalia Semenova Examiner: Elin Funck Title: Balanced Scorecard as fashion and diffusion – A study in Sweden's county councils with focus on healthcare Background: The Balanced Scorecard is a control instrument that mainly focuses on integrating the financial objectives with the non-financial objectives. The control instrument is used for for-profit organizations as well as for nonprofit organizations. LÄS MER

 3. 3. New Public Managements drivkraft till frivilliga uplysningar i årsredovisningar -En jämförelsestudie av upplysningar om Balanserat Styrkort bland adoptörer i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Gydell; Carin Enocson; [2013-03-20]
  Nyckelord :New Public Management; årsredovisningar; frivilliga upplysningar; ekonomistyr-ningsinnovationer; balanserat styrkort; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kritiken mot en alltför byråkratisk och ineffektiv offentlig sektor ledde till att New Public Management växte fram i Sverige i slutet på 1980-talet. Detta inne-bar stora förändringar, med fokus på bl.a. kostnadskontroll och resultatmätning för att öka effektiviteten. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av balanserat styrkort som styrmodell : - En flerfallsstudie inom kommun och landsting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Andersson; Mattias Bouvin; [2013]
  Nyckelord :BSC; erfarenheter; flerfallsstudie; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett flertal olika styrverktyg för att styra sin verksamhet, en välkänd styrmodell är BSC. Modellen har spridit sig till både privata och offentliga verksamheter. Inom kommuner och landsting har det påvisats på senare tid att BSC utvecklingen börjat avtrappas. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet : Division Medicin - Landstinget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jessica Fong; Sofia Zetterlund; [2011]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; offentlig verksamhet; landsting; implementering;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att skildra de framgångsfaktorer och problem som kan uppstå vid implementeringen av det balanserade styrkortet inom en division i ett svenskt landsting. Vi avser även att undersöka i vilken omfattning det balanserade styrkortet har spridits inom organisationen. LÄS MER