Sökning: "balanserat styrkort medarbetarperspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden balanserat styrkort medarbetarperspektiv.

 1. 1. Medarbetarperspektivet inom det balanserade styrkortet : En studie kring användandet och perspektivets betydelse för medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Victor Hansson; Lotta Melander; [2015]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; medarbetarperspektiv; indikatorer; mått; medarbetarengagemang.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Medarbetarperspektivet inom det balanserade styrkortet - En studie kring användandet och perspektivets betydelse för medarbetarengagemang Nivå: Kandidatuppsats   Författare: Victor Hansson och Lotta Melander Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Datum: 2015 – Juni Syfte: Enligt tidigare forskning har medarbetare fått en större roll inom organisationer och företag. Medarbetarperspektivet används bland svenska företag för att skapa fokus på medarbetare och främja medarbetarengagemang. LÄS MER

 2. 2. Användning av balanserat styrkort inom stödfunktioner i en offentlig organisation utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Irina Ericson; Doungkamol Kaewyai; [2015]
  Nyckelord :Organisation; Ledarskap; Balanserat styrkort [BSC]; Processer; Stödfunktion;

  Sammanfattning : Title:Using the Balanced Scorecard in support departments in a public organisation from the employees point of view Keywords: Organization, Leadership, Balanced Scorecard [BSC], Processes, Support DepartmentBackground: The society requires that organizations which are financed with taxes should use their resources efficiently. It requires that organizations should be driven under constant improvement. LÄS MER

 3. 3. Balanserat styrkort ur ett hållbarhetsperspektiv : En fallstudie vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Eklund; Linnea Nyström; [2014]
  Nyckelord :balanserat styrkort; hållbarhet; högskolan; offentlig sektor; institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen i samhället uppmanar individer och organisationer att ta ett miljömässigt och socialt ansvar för att främja en hållbar utveckling. Högskolor och universitet har i tidigare forskning framställts som organisationer med stor potential att påverka aktörer i samhället till ett mer hållbart levnadssätt. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning -En studie kring vilka effekter mätning kan skapa inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Danielsson; Karin Öhlund; [2013-09-03]
  Nyckelord :Mätning; prestationer; balanserat styrkort; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Organisationer har sedan lång tid tillbaka varit föremål för granskning och mätning och en mängd metoder har tagits fram för att försöka mäta på alla möjliga vis. Mätning är till för att effektivisera och förbättra verksamheten men också för att skapa förtroende bland externa intressenter. LÄS MER

 5. 5. Hur synliggör en kunskapsorganisation dess viktigaste resurs – kompetent personal? : En studie av Läkemedelsverkets medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Edman; Lill Norström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Vi har studerat kompetensförsörjningsperspektivet i Läkemedelsverkets (LVs) nyligen införda styrkort.Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen för hur en kunskapsorganisation utarbetar ett balanserat styrkort samt vilka faktorer som påverkar vid val av mätmetoder så att den viktigaste resursen kompetens fångas av lämpliga framgångsfaktorer och styrmått. LÄS MER