Sökning: "balanserat styrkort små företag"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden balanserat styrkort små företag.

 1. 1. Användningen av balanserade styrkortet i små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fidan Shala; Adam Ryner; [2019]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; verksamhetsstyrning; SMF; Små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to explore how SMEs use the Balanced Scorecard to manage and control their organization. Method - The study is of a qualitative nature and is based on a deductive approach. The empirical data has been collected through semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Det balanserade styrkortet : Den omedvetna användningen av de processer som finns i det balanserade styrkortet i små och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Karlsson; Evelina Larsson; [2015]
  Nyckelord :Små och medelstora företag; balanserat styrkort; omedvetenhet; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Abstrakt/Sammanfattning Titel: Det balanserade styrkort –den omedvetna användningen i små och medelstora företag. Nivå: Kandidatuppsats Författare: Elin Karlsson & Evelina Larsson Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist Datum: 2014 augusti Problem: Det har forskats en del kring det balanserade styrkortet och dess användning i små och medelstora företag. LÄS MER

 3. 3. Balanserat styrkort i små och medelstora företag : Små och medelstora företags arbete med nyckeltal och strategi relaterat till balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Lydell; Sebastian Olsson; [2015]
  Nyckelord :balanserat styrkort; små och medelstora företag; verksamhetsstyrning i små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det balanserade styrkortet Kaplan och Norton tog fram i början på 1990-talet är idag ett väl beprövat verktyg inom verksamhetsstyrningen i större företag. Det råder dock delade meningar om hur väl det lämpar sig att använda balanserat styrkort i små och medelstora företag. LÄS MER

 4. 4. Balanserat Styrkort : Vad skulle det kunna tillföra verksamhetstyrningen i små och medelstora företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tommy Granath; Johan Björk; [2014]
  Nyckelord :SMEs; balanced scorecard; management accounting; performance measurement; SMEs; balanserat styrkort; verksamhetsstyrning; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Balanserat styrkort – vad skulle det kunna tillföra verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag?   Nivå: Kandidatuppsats   Författare: Johan Björk                     Tommy Granath   Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist   Datum: 2014 - Maj   Problem: Tidigare forskning tyder på att verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag kan behöva kompletteras och att ett balanserat styrkort skulle kunna vara ett lämpligt verktyg för detta. Trots det används inte ett balanserat styrkort i någon större utsträckning i små och medelstora företag vilket medfört att flertalet forskare efterlyst mer forskning kring hur ett balanserat styrkort skulle kunna påverka verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. LÄS MER

 5. 5. Varför finns det så lite svensk ekologisk frukt? : probleminventering av den svenska ekologiska fruktbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Ditte Clase; [2004]
  Nyckelord :ekologisk frukt; fruktbranschen; marknad;

  Sammanfattning : Out of totally 1862 hectares of the Swedish fruitacerage, only 142 hectares are cultivated according to the EU-standards for organic farming. Only 73 hectares are connected to the Swedish control organisation KRAV. Therefore only fruit from this acreage can be sold as organic. LÄS MER