Sökning: "ballastfritt spår"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ballastfritt spår.

 1. 1. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Daniel Kostet; [2018]
  Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

  Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER

 2. 2. Ballastfritt spår : Förslag till dimensioneringsmetoder

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Olle Hagman; Henok Berhane; [2015]
  Nyckelord :Slab track; Static analysis; Design methods; FEM; BEM; Winkler-bed; Ballastfritt spår; Statisk analys; Dimensioneringsmetoder; FEM; BEM; Winklerbädd;

  Sammanfattning : Ballastfria spår har på senare tid börjat byggas i allt större utsträckning. En anledning till detta är höjda krav på järnvägstransporter. Ett ballastfritt spår är ofta utformat som en långsträckt betongplatta på mark som för ned lasten från rälerna till underbyggnaden. LÄS MER

 3. 3. Järnväg på bro - Är det lönsamt att bygga järnväg på bro istället för på marken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Erik Hansson; André Rosengren; [2013]
  Nyckelord :prefabricering; barriäreffekt; höghastighetsjärnväg; underhåll; broförlagd; byggtid; ballastfritt spår; samhällsekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis questions whether it is possible to justify an elevated railway solution instead of using cut and fill techniques. The report describes the construction techniques followed by different socio-economic effects such as maintenance, barrier effect and land claims. LÄS MER

 4. 4. Järnväg på bank eller bro över lös jord? Vilket alternativ är mest ekonomiskt ur ett underhållsperspektiv?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Johannes Widerberg; Doan Le; [2013]
  Nyckelord :bankpålning; påldäck; kohesionsjord; bank; ballastfritt spår; brokonstruktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Över kohesionsjord används ofta bankpålning och påldäck som stabilisering av jorden. Ovanpå dessa anläggs vanligtvis traditionell bank för spårtrafik. LÄS MER