Sökning: "bank struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden bank struktur.

 1. 1. Hållbarhetens roll vid kreditgivning till stora företag : En studie om svenska storbankers upplevelse av hur hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningen till stora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alina Sjöberg; Maja Olsson; [2022]
  Nyckelord :Lending; Sustainability aspects; EU-Taxonomy; Kreditgivning; Hållbarhetsaspekter; EU-Taxonomin;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett område som fått stort fokus i samhället och samhällets aktörer är idag mer medvetna om hållbarhetens problematik och dess konsekvenser. Banksektorn har en viktig roll för den hållbara utvecklingen och därför är det av stor vikt att bankerna tar hänsyn till hållbarhet för att medverka till att företag bedriver en hållbar verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lisa Carlstrand; [2022]
  Nyckelord :skalbaggsås; jordlöpare; Carabidae; kortvingar; Staphylinidae; spindlar; Araneae; marklevande predatorer; naturliga fiender; bevarande biologisk bekämpning;

  Sammanfattning : Den intensifiering av jordbruket som pågått under de senaste decennierna har lett till en förlust av biodiversitet i jordbrukslandskapet, bland annat till följd av att andelen naturliga habitat minskar. En förlust av biodiversitet innebär också en förlust av de ekosystemtjänster vi kan få från olika nyttodjur, såsom naturlig biologisk bekämpning, pollinering och ogräsfröpredation. LÄS MER

 3. 3. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 4. 4. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2020]
  Nyckelord :jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Sammanfattning : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. LÄS MER

 5. 5. Intern kommunikation inom Svenska Handelsbanken AB, utifrån ett kontorschefsperspektiv : Vikten av organisatorisk strategi och kultur för den interna kommunikationsprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Internal Communication; Effective Communication; Strategy; Corporate Culture; COVID-19; Intern kommunikation; effektiv kommunikation; strategi; företagskultur; COVID-19;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Banker spelar en viktigt roll i det finansiella systemet. Tidigare finansiella kriser och skandaler har ofta relaterats till bristfällig hantering av strategi och intern kontroll inom banker. Vikten av en väl fungerande intern kontroll inkluderande intern kommunikation inom banker har därmed blivit allt större. LÄS MER