Sökning: "banker språk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden banker språk.

 1. 1. Språkets effekter på riskpreferenser inom finanssektorn.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ruben Ulloa; Lingyi Lu; [2015]
  Nyckelord :Behavioral Finance; risk preferences; language; Prospect Theory; Expected Utility Theory.; Beteendefinansiering; Riskpreferenser; Språk; Prospektteori; Förväntad nyttoteori.;

  Sammanfattning : Ett generellt antagande i de flesta finansiella teorier handlar om att människor är rationella och riskaverta. En investerare bör därför diversifiera sin portfölj till att även inkludera tillgångar på den internationella finansiella marknaden. LÄS MER

 2. 2. När du är du är banken vi : Om röster och modelläsare i SEB:s externa texter.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Sofie Molander; [2014]
  Nyckelord :Röster; intertextualitet; bank; modelläsare; rekontextualisering; ISK; investeringssparkonto; SEB.;

  Sammanfattning : För banker finns en mängd utmaningar med att uttrycka sig i skrift när man kommunicerar med sina kunder. Texterna behöver uppfylla ett flertal olika funktioner, och därtill är ofta en mängd olika skribenter inblandade i skrivprocessen. Denna uppsats ansluter till tidigare forskning om bankvärlden och dess texter. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation från Banker till Intressenter : Ett och Samma Språk?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linnéa Karlsson; Johanna Ljungblad; [2013]
  Nyckelord :Kommunikation; Hållbarhet; Intressentteorin; Svenska Bankbranschen;

  Sammanfattning : Under det årliga mötet för World Economic Forum (2013) uppmärksammades oron kring att framförallt banker har en brist i förtroendet. Enligt Valdivia (2012) är kommunikation viktigt för att återuppbygga detta förtroende. LÄS MER