Sökning: "banking relationship with customers"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden banking relationship with customers.

 1. 1. Tjänstekvalitet inom bankbranschen : En studie om företagskunders förväntningar och upplevelser i en föränderlig marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Backman; [2021]
  Nyckelord :Service quality; bank services; B2B-customers; SERVQUAL; SSTQUAL; Digitalization; Tjänstekvalitet; banktjänster; företagskunder; SERVQUAL; SSTQUAL; digitalisering;

  Sammanfattning : Banker har i stor utsträckning övergått från traditionella interpersonella leveranser till digitala alternativ, genom användandet av självbetjäningsteknik (SST) (Johns & Perrot, 2008). Detta har medfört minskning av antalet bankkontor, framförallt i Norden (Dallerup et al. 2018; Svenska Bankföreningen, 2020). LÄS MER

 2. 2. Customer Satisfaction in the Cooperative Banking industry: a quantitative approach.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Baqué; Alban Ferati; Rahul Singh; [2021]
  Nyckelord :Cooperative Banking Industry; Financial Industry; Retail Banking; Customer Satisfaction; Perceived Quality; Perceived Value; France;

  Sammanfattning : [Introduction] Cooperative banks in France have a major impact on the finance industry and the French economy. The French financial ecosystem differs in comparison with other European countries because of a higher number of cooperative banking groups, which have a dominant market share in the financial industry. LÄS MER

 3. 3. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

  Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

 4. 4. Kunders förtroende för mobila bankapplikationer : En empirisk studie som identifierar unga bankkunders förtroende för mobila bankapplikationer i samband med säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Talaie; Sara Ursu; [2021]
  Nyckelord :Mobile bank applications; young bank customers; trust; perception of security risks; digitalisation; customer satisfaction; customer loyalty; Mobila bankapplikationer; unga bankkunder; förtroende; perception av säkerhetsrisker; digitalisering; kundnöjdhet; kundlojalitet;

  Sammanfattning : The banking industry is constantly changing, resulting in more flexible payment methods and user-friendly services. Today's digital society attracts young people where new attitudes and behaviours are attributed. Thus, mobile banking applications are considered to be a technological development and streamlining of the bank. LÄS MER

 5. 5. Contemporary Online Banking Fraud in Norway : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Weenås Aspvik; Preben Weenås Aspvik; [2020]
  Nyckelord :E-banking fraud; Fraud prevention; Fraud techniques; Internet Banking; Internet fraud; Informatics; Information systems; Norway; Online banking fraud; Online security;

  Sammanfattning : Banks are currently battling rising of fraudulent activities as it damages their relationship with their customers. Online banking fraud is decreasing trust and confidence among the customers and decreasing operating performance and increasing cost for the banks. LÄS MER