Sökning: "banking sector"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden banking sector.

 1. 1. Motivational Management in Forced Remote Work : An investigation on how managers motivate subordinates during a forced remote working environment

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Olle Emanuelsson; David Samuelsson; Filip Freding; [2022]
  Nyckelord :Management; motivational management; forced remote work; motivation; banking industry.;

  Sammanfattning : Background: In the beginning of 2020 as the Covid-19 pandemic started to spread around the world, banking organisations were forced to move their whole working operations to a remote context. Thus, challenging the traditional management theories since these were developed to be implemented in a stable, physical context. LÄS MER

 2. 2. Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Victor Weideman; Hannes Marklund; [2022]
  Nyckelord :Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view; Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view;

  Sammanfattning : Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföringens betydelse för digitala nischbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thea Carlbom; Pontus Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Digital niche bank; relationship marketing; trust; loyalty; digital media; Digital nischbank; relationsmarknadsföring; förtroende; lojalitet; digitala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala nischbanker i Sverige använder relationsmarknadsföring.  Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ multipel fallstudie med en deduktiv ansats. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer utförda via Zoom hos fyra svenska digitala nischbanker. LÄS MER

 4. 4. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 5. 5. Yuppien — En mycket kortlivad social typ : Från väljargrupp till epokbegrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Tobias Sundin; [2022]
  Nyckelord :yuppie; the 1980s; social types; historiography; classifications;

  Sammanfattning : The Yuppie, the Young Urban Professional, is a social type closely linked to the popular historical conception of the 1980s. The type is characterized as a young person working in banking, media or finance with expensive tastes in consumption and an individualistic, vapid mindset. LÄS MER