Sökning: "bankorienterade system"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bankorienterade system.

  1. 1. Finansiella risker : En studie om konkursrisken på nordiska företag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Yusra Sriwi; Josef Ben Abla; [2016]
    Nyckelord :Bankruptcy; financial systems; bankoriented system; marketoriented system; financial risk; CHS; Konkurs; finansiella system; bankorienterade system; marknadsorienterade system; finansiell risk; CHS;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida ett lands finansiella system har en effekt på företagssektorns finansiella riskerStudien bygger på en kvantitativ ansats där vi samlat in data genom årsredovisningar och annan offentlig marknadsdata.I det empiriska material som togs fram presenterades en förutsägelse för konkurs på över 100 företag under totalt 467 observationer de senaste fem åren (2011-2015). LÄS MER