Sökning: "banksektor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet banksektor.

 1. 1. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Blohm; Axel Konradsson; [2017]
  Nyckelord :Stress; Negative stress; Positive stress; Challenge; Control; Work-life balance; Banking sector; Stress; Negativ stress; Positiv stress; Utmaning; Kontroll; Work-life balance; Banksektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. LÄS MER

 2. 2. Intellectual capital measurement practices in the Swedish banking sector : An explorative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Nordmark; [2017]
  Nyckelord :intellectual capital; IC; banking sector; Swedish banking sector; intangible assets; intangibles; resource-based view; legitimacy theory; differentiation; intellektuellt kapital; IC; banksektor; svenska banksektorn; immateriell tillgång; resursbaserad teori; legitimitetsteori; differentiering;

  Sammanfattning : Ever since its conception, Intellectual Capital has undergone substantial transformation both in terms of its general definition and its prevalence in external reports. Although consistently focusing on intangibles, over time, intellectual capital has become an area focused on intangibles in accordance with the basic principles of the Resource-Based View regarding how assets can be used to acquire sustainable superior performance. LÄS MER

 3. 3. Basel III : En studie om de svenska, tyska och brittiska storbankernas utveckling i takt med implementeringen av det nya regelverket

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Nylander; Emelie Zachrisson; [2015]
  Nyckelord :Basel III; Bank; Core tier 1; Financial risk; Risk reporting; Stress test; Basel III; Bank; Kärnprimärkapital; Finansiell risk; Riskrapportering; Stresstest;

  Sammanfattning : Tre tydliga svagheter kunde identifieras i den globala banksektorn under den stora finanskrisen år 2007. Dessa tre svagheter var brist på kapital av tillräcklig kvalitet för att kunna hantera förluster, en för tätt sammankopplad finansmarknad samt otillräcklig likviditetshantering och för små likviditetsbuffertar. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation - en kvalitativ studie om motivation inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Bergström; Matilda Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Motivation; inre yttre motivation; motivationsfaktorer hygienfaktorer; belöningssystem; banksektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationer inom banksektorn motiverar sina anställda till att prestera och leverera de resultat som organisationen eftersträvar, samt om de anställda upplever de metoder som används som motiverande.Uppsatsens teoretiska referensram består av etablerade teorier inom området arbetsmotivation. LÄS MER

 5. 5. Maktdistans inom finans : En kvalitativ undersökning av maktdistansen inom turkisk banksektor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Forsberg; Sevgi Saygin; [2015]
  Nyckelord :banksektorn; Hofstede; kulturdimensionsteorin; maktdistans; Turkiet;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie av maktdistansen i den turkiska banksektorn. Syftet är att beskriva hur maktdistansen ser ut i den turkiska banksektorn. Intervjuer har genomförts med sex personer i olika positioner inom en turkisk bank. LÄS MER