Sökning: "barn 1500 - 1800 talet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barn 1500 - 1800 talet.

  1. 1. Incest - ett nödvändigt brott?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Elin Bogren; [2013]
    Nyckelord :straffrätt; incest; blodskam; rättshistoria; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Incest är ett brott som under många århundraden bytt både namn och krimi-naliseringsgrunder. Trots att det råder delade meningar huruvida brottet är relevant i dagens lagstiftning finns brottet i 6 kap. 7 § BrB. Brottet har fun-nits ända sedan medeltiden och redan i de tidigaste nedskrivna lagarna finns bestämmelser om incest. LÄS MER