Sökning: "barn anpassat"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden barn anpassat.

 1. 1. Blir alla barns röster hörda ? : En studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Bergh; [2019]
  Nyckelord :AKK; barns delaktighet och inflytande; kommunikationssvårigheter; specialpedagogik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. En studie av två digitala hjälpmedel för barn i specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli. : Hur väl två digitala hjälpmedel svarar upp mot rekommendationerna från SPSM, i matematikundervisningen för barn med särskilda svårigheter i matematik (dyskalkyli).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Rickard Gottarp; [2019]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; Dyskalkyli; Digitala hjälpmedel; Nomp; Kikora;

  Sammanfattning : Specifika matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som är den medicinska diagnosen, är ett relativt nytt forskningsfält. Det råder ingen konsensus kring hur man diagnostiserar tillståndet eller vilka bakomliggande orsaker som är avgörande, men det finns en enighet kring att problematiken är isolerad till matematikämnet och finns inom den grundläggande räkneläran, som att hantera tal och antalsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. "Alla barn är olika men ska ha samma möjligheter" : Förskollärares bemötande och arbetsmetoder med barn i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anette Haglund; Angelica Liljeblad; [2019]
  Nyckelord :Förskola; utmanande barn; strategier i möten och arbetsmetoder; miljö;

  Sammanfattning : Resultatet visar att barns utmaningar leder till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet genom möten och mellan alla aktörer i organisationen där normer och maktsituationer uppstår. Det framkommer av empirin att miljö och material ska vara anpassat, förändringsbart, att förskolläraren har ett positivt bemötande, ett medvetet förhållningssätt och en barnsyn som ser till varje individ, där barnet ges bästa möjliga förutsättningar när utmaningen gör sig påtalig. LÄS MER

 4. 4. Mötet i hallen – ur ett jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Jönsson; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Jämlikhet; likvärdighet; relation; möte; förskolans hall;

  Sammanfattning : Studien utgår från ett projekt som initierats av en förskola där vi som examensarbetesskribenter har haft som uppgift att titta på pedagogernas roll ur ett utomstående perspektiv. Det relationella perspektivet har fått en betydande roll genom hela studien då just mötet mellan pedagog och barn varit i fokus. LÄS MER

 5. 5. Fritidspedagogers arbete med flerspråkiga barn i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning om hur fritidspedagoger upplever flerspråkighet i fritidsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Albijana Sefa; Matilda Östergren; [2018]
  Nyckelord :After-school centre; after-school teacher; multilingual children; interview; Flerspråkiga barn; fritidshem; fritidspedagog; intervju;

  Sammanfattning : I fritidshemmen möts de flerspråkiga barnen av fritidspedagoger och svenskfödda barn. Enligt undersökningar vi tagit del av är det viktigt att bemötandet av de flerspråkiga barnen är genomtänkt och anpassat efter deras behov och kulturer. Det måste också ske med ett stimulerande arbetssätt. LÄS MER