Sökning: "barn anpassat"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden barn anpassat.

 1. 1. Mödrars upplevelse av barnhälsovårdssjuksköterskans amningsstöd

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Löfquist; Emilie Nerheden; [2020]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Amningssvårigheter; Barnhälsovårdssjuksköterska; Mödrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning är ur flera aspekter det bästa för både moder och barn, då bröstmjölken bidrar till barnets hälsoutveckling och amningen främjar anknytningen dem emellan. Därav finns det tydliga amningsrekommendationer, men trots detta ses en nedåtgående amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER

 3. 3. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 4. 4. Blir alla barns röster hörda ? : En studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan med fokus på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Bergh; [2019]
  Nyckelord :AKK; barns delaktighet och inflytande; kommunikationssvårigheter; specialpedagogik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka användningen av det specialpedagogiska stödet alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolan och undersöka hur detta stöd var utformat och anpassat för barn som har kommunikationssvårigheter. Forskningen visade att de barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan främst är barn som har kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Yttermalm; [2019]
  Nyckelord :lekfull naturkontakt; kommunikation; förmedling; urbana landskap; barnperspektiv; barns perspektiv; barnbok; arkitekturpedagogik; naturpedagogik;

  Sammanfattning : Barns naturkontakt blir allt sämre på grund av dagens samhällsutveckling, stadsstruktur och vardagslivsnormer etc. Problematiken ligger till stor del i att de urbana landskapen inte utformas till barns fördel då man inte tar hänsyn till barns perspektiv och behov. LÄS MER