Sökning: "barn bild adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden barn bild adhd.

 1. 1. Bilderboken som potentiellt läromedel för inkluderande och demokratisk svenskundervisning i F-3 : exemplet ADHD hos huvudkaraktären

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karolina Logart; [2020]
  Nyckelord :ADHD; bilderböcker; inkluderande undervisning; intersektionella perspektiv; normkritik; potentiellt läromedel; svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Skönlitteratur är ett vanligt inslag i skolundervisningen, men vilka normer och värderingar sänder lärare till sina elever via böcker? Enligt läroplanen för grundskolan skall ingen elev bli diskriminerad i skolan oavsett av bland annat: kön, genus, ålder och funktionsnedsättning. Med detta som utgångspunkt har jag valt att studera ett antal bilderböcker där en karaktär har en uttalad eller outtalad ADHD diagnos. LÄS MER

 2. 2. Uppvisade svårigheter i skrivprocessen vid diagnosen ADHD : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniela Helli Bragstad; Monica Rydjer; [2020]
  Nyckelord :adhd; skrivprocessen; svårigheter; skrivprogression; writing; difficulty;

  Sammanfattning : Vi har i vår kunskapsöversikt valt att undersöka frågan Hur påverkas förmågan att producera text hos elever med ADHD i årskurs F-6? Med hjälp av väl valda sökord och urvalskriterier genomförde vi sökningar i olika databaser (ERIC ProQuest, Google Scholar och Primo) för att identifiera vetenskapliga artiklar med studier som berör skrivprocessen och barn med ADHD. Då det valda området inte är så väl beforskat var det svårt att hitta vetenskapliga artiklar som berörde detta. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern : En systematisk litteraturstudie över det senaste decenniets forskning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Waldekranz; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Executive Functions; EF; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; Förskola; Exekutiva Funktioner; Systematisk Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn i förskoleåldern. Resultatet indikerar en stark relation främst mellan inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD överlag har större svårigheter med exekutiva funktioner än andra barn. LÄS MER

 4. 4. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER

 5. 5. "Jag kallar det för att inte följa med in i hissen” : En undersökande uppsats om arbetet med ADHD/ADD i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Brattström Gärder; Miran Amanj Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :ADHD; ADD; skola; samverkan; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Skolgången kan i många fall vara fylld av utmaningar för elever med ADHD och ADD. Detta är något som i vår tid utforskas mer och mer. Något som återstår att undersöka är hur arbetet med ADHD och ADD i skolan egentligen ser ut. LÄS MER