Sökning: "barn elev"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden barn elev.

 1. 1. Skolsköterskan är en viktig aktör bland flera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma : En intervjustudie med skolsköterskor i grundskolan

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Barn; folkhälsa; samverkan; skola; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma i tidig ålder är riskfaktorer för att drabbas av ett flertal sjukdomar senare i livet. Skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. Eleven i en vågskål mellan skolan och hemmet : Lärares uppfattningar om samverkan med föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Faiza Wasee; Sobia Junaid; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning mellan skola och hem; Hem och skola; Relation mellan lärare och föräldrar; Samarbete.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vårt arbete är att öka kunskap om lärares bild av vad som kännetecknar en god samverkan och förtroendefulla relationer mellan skola och föräldrar vilket kan påverka barns skolprestation. Frågeställningar är: 1) Vad anser lärare är viktiga delar av föräldrars engagemang i deras barns skolprestation? 2) På vilket sätt kan lärare bidra till att skapa samarbete mellan lärare och föräldrar? 3) Vad är kärnan i samarbete mellan skolan och hemmet? Metoden som används är kvalitativ och genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att främja ökad fysisk aktivitet bland elever i grundskolan : En intervjustudie bland idrottslärare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet under skoldagen; metoder; pedagogers upplevelser; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet genererar gynnar folkhälsan, det så ökar det stillasittande beteendet bland barn och ungdomar. Skolan fungerar bra som en hälsofrämjande arena för att främja ökad fysisk aktivitet, men området behöver uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. Matematik ur ett språkperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Huma Madadgar; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; nyanländ; studiehandledning; faktorer; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete och studie är att hur och om man kan använda språk som en resurs för att hjälpa barn och elever som är nyanlända eller har utländsk bakgrund samt vilken vikt en elevs språkkunskaper har i matematikundervisningen. Studien utgår från en kvalitativ intervju med färdigställda intervjuer som jag genomförde med matematiklärare, studiehandledare och elever från samma årskurser. LÄS MER