Sökning: "barn förhör"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade orden barn förhör.

 1. 16. Brott mot barn. Från förhör till rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Emholt; [2012-02-17]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om det lilla barnet i den stora rättsapparaten. 1979 förbjöd Sverige, som första landet i världen, barnaga och väldigt mycket har hänt på området sedan dess. Gällande barn görs undantag från principen om allas likhet inför lagen – barn skall särbehandlas positivt och hänsyn skall tas till barnets bästa. LÄS MER

 2. 17. Den rättsliga hanteringen av barns utsagor i mål om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Pettersson; [2012-02-07]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : I förevarande framställning har behandlats den rättsliga hanteringen av barns utsagor i mål om sexualbrott, där en studie av domstols bedömning av tillförlitligheten i barns vittnesmål låtit företas mot bakgrund av den rättsliga apparatens hantering av barnets berättelse i ett initialt skede av rättsprocessen. I mål om sexuella övergrepp mot barn utgår en värdering av de bevis som finns att tillgå – det vill säga barnets utsaga allena – inte sällan från den vuxnes förmåga att förstå och kommunicera. LÄS MER

 3. 18. Människohandel, en ändamålsenlig straffbestämmelse?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Johansson; [2011-05-18]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Förebyggandet och bekämpandet av människohandel är sedan länge en högt prioriterad fråga för Sverige, och en viktig del i detta arbete är att kriminaliseringen av människohandel fungerar effektivt. Därtill kommer att människohandel är en komplex och ofta gränsöverskridande företeelse, och som en konsekvens därav kan enskilda länder inte komma tillrätta med de problem som handeln innebär och orsakar genom enbart nationella åtgärder. LÄS MER

 4. 19. Förhör med barn vid brott i nära relation, en rättslig gråzon.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Förhör med barn; brott i nära relation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det kan vara problematiskt att hålla förhör och åberopa förhör med barn som bevittnat våld i nära relation. När barnet inte uppnått en viss ålder och mognad så att barnets medgivande till förhör är tillräckligt, ska barnet enligt föräldrabalkens bestämmelser företrädas av, vanligtvis, vårdnadshavaren. LÄS MER

 5. 20. Förhör med barn: en rättssociologisk och kvalitativ studie som behandlar problematiken med att förhöra barn som är brottsoffer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Matilda Larsson; [2011]
  Nyckelord :förhör; förhörsledare; barn; polisen; brottsoffer; sociala institutioner; social kontroll; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative, discourse analysis of police interviews with children who have been assaulted by a related. The aim with the study was to investigate how the interviews are conducted by the children investigators within the Police. I examine which kind of norms the investigator act from and that can be identified in the interviews. LÄS MER