Sökning: "barn fysisk aktivitet rörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden barn fysisk aktivitet rörelse.

 1. 1. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 2. 2. Rörelseglädje i förskolan : En studie om förskollärares förhållnings- och arbetssätt till rörelse och rörelseglädje i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jasmine Nyman; Stina Rudsmark; [2022]
  Nyckelord :rörelse; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; förskola;

  Sammanfattning : Endast 2 av 10 barn når idag upp till den dagliga rekommenderade dosen av fysisk aktivitet (Generation Pep 2021), vilket är en alarmerande siffra som förskolan kan vara med och förändra. En anledning till att barn vill röra på sig är för att uppleva glädje och motivation (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012, s. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur förskolegårdens storlek och kvalitet påverkar barnens möjlighet till fysisk aktivitet : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Astrid Virdhall; Viktor Andersson; [2022]
  Nyckelord :Friyta; Förskolegård; Kvalitet; Lekvärdesfaktorn;

  Sammanfattning : Enligt Boverket (2015) leder förtätning av städerna till att allt mindre ytor blir kvar till förskolor, vilket påverkar storleken på förskolegårdarna negativt. Samtidigt är flera forskare överens om den positiva effekt en gård med tillräcklig friyta och goda kvaliteter har för barnens fysiska och mentala hälsa. LÄS MER

 4. 4. “Det hänger mycket på oss” : En fenomenografisk intervjustudie som visar på variationer om förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelse i relation till förskolans miljö och pedagogiska uppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Svensson; Katrin Berg; [2022]
  Nyckelord :fenomenografi; fysisk aktivitet; förskola; miljö; rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att söka variationer i förskollärares uppfattningar om vilka förutsättningar som finns i förskolans olika miljöer för att främja barns fysiska aktivitet och rörelseglädje samt om sitt uppdrag i relation till förskolans läroplan. Forskningsfrågorna vi utgår från är: Hur uppfattar förskollärare att de kan skapa möjligheter för barnen till fysisk aktivitet och rörelse utifrån förskolans miljö och material? och Hur uppfattar förskollärare det pedagogiska uppdraget att möjliggöra för barn att uppleva rörelseglädje, vara fysiskt aktiva och utvecklas motoriskt? För att nå förskollärares uppfattningar utgår vi från en fenomenografisk forskningsansats där vi genomfört intervjuer med förskollärare från förskolor med olika förutsättningar i miljön. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutens roll inom elevhälsan: Upplevelser av att påverka rörelsebeteende hos barn i skolför ålder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Lock; Wilma Widlund Hedman; [2022]
  Nyckelord :physical therapy; school-based physiotherapist; school-based health care; behaviour change strategies; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har ett flertal goda hälsoeffekter samt positiv inverkan på, kognition, prestation i skolan och motorisk utveckling. I dagens Sverige rör sig barn och ungdomar allt mindre och få uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitetsnivå. LÄS MER