Sökning: "barn genus diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden barn genus diskursanalys.

 1. 1. Förskolan - en könsdiskurs i förändring : Förskollärarens tolkning och implementering av uppdraget att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Adervall; Astrid Sällström; [2018]
  Nyckelord :förskollärare; könsroll; genus; diskurs; diskursanalys; dikotomi; könsneutralitet; socialkonstruktionistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare beskriver traditionella könsroller men också om det i deras beskrivningar går att urskilja olika diskurser och i så fall vilka. Då vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är förskollärarnas beskrivningar viktiga för att förstå de diskurser som inom förskolans verksamhet skapas rörande könsroller, då dessa i sin tur påverkar vilka normer och värderingar de barn som där vistas tar till sig och för vidare. LÄS MER

 2. 2. Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grit; Perseverance; Goal Achievements; Children’s Literature; Social Class; Fighting Spirit; Grit; Uthållighet; Måluppfyllelse; Barnlitteratur; Social klass; Kämparanda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av kön i djursånger för barn i förskolans kontext : Kritisk diskursanalys av sångtexter i förskolan ur ett genusvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Lindh; [2017]
  Nyckelord :Gender; sex; preschool; music; animal songs; Genus; kön; förskola; musik; djursånger;

  Sammanfattning : I detta arbete har syftet varit att ta reda på hur förståelsen av kön konstrueras i förskolans kontext genom sångtexter. Jag gjorde valet att endast undersöka sånger som handlar om djur för att se vilka osynliga strukturer gällande kön som kan ligga bakom sångerna. LÄS MER

 4. 4. Pojkar och flickor i konflikt : En studie om pedagogers samtal om konflikter ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Besart Hyseni; Amanda Yxhage; [2017]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; konflikt; genus; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; fokusgruppssamtal; diskurs; kategorisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar om barns konflikter på en yngrebarnsavdelning, vilket besvaras genom forskningsfrågorna “Vilka diskurser präglar pedagogers samtal kring normativa påståenden om genus och barns konflikter?” och “Vilka kategoriseringar av barn framträder i fokusgruppssamtal med pedagoger?”. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med diskursanalys och diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Mamma, pappa, barn : En kvalitativ läroboksanalys med fokus på familjekonstellationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ros; Stella Edlund; [2017]
  Nyckelord :familjekonstellationer; kärnfamilj; heteronormativitet; genus; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka framställningen av familjekonstellationer utifrån aspekterna heteronormativitet och genus i läroplaner och läroböcker över tid. Undersökningen har avgränsats till att analysera det första kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo-94 och Lgr-11 samt åtta läroböcker i engelska som riktar sig mot årskurs fyra. LÄS MER