Sökning: "barn grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 1203 uppsatser innehållade orden barn grupp.

 1. 1. Föräldrarapporterad kommunikativ förmåga hos 6-åriga barn med sen språkutveckling vid 2,5 års ålder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Titti Sahlback; Klara Simm Sjöstrand; [2023-06-20]
  Nyckelord :Utvecklingsrelaterad Språkstörning; Children s communication checklist-2 CCC-2 ; Funktionell kommunikation; Föräldrarapportering; Pragmatik;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka kommunikativ förmåga hos en grupp 6-åriga barn som identifierats med sen språkutveckling vid 2,5 års ålder användes föräldraformuläret Children's Communication Checklist-2. De 85 barnen delades efter logopedisk bedömning in i 3 grupper utifrån språklig förmåga. LÄS MER

 2. 2. CHILDISM SOM TEORETISK LINS En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Wadell; [2023-02-09]
  Nyckelord :Adultism; agens; barns rätt; childism; fördomar; hierarki; normer;

  Sammanfattning : Genom att konstatera att det råder en oroväckande problematik om att barn som marginaliserad grupp utsätts för åldersdiskriminerande orättvisor behöver ett tydligt teoretiskt ramverk utvecklas i studier där barns livssituationer och livsvillkor studeras. För att childism ska kunna bli en vetenskaplig teori behöver begreppet en tydlig inramning. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 4. 4. Anpassningar är till för alla barn! : Förskollärarnas uppfattningar av arbete med anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Danijela Dedic Jovanovic; Jennie Andréason; [2023]
  Nyckelord :Anpassningar; inkluderande förhållningssätt; innehåll; kommunikation och lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att genom att ta del av några förskollärares uppfattningar bidra med kunskap om hur arbetet med anpassningar i förskolan kan gestalta sig på organisations-, grupp- och individnivå. De frågeställningar som vi utgår från är: Hur definierar några förskollärare anpassningar i förskolan? Vad innebär arbetet med anpassningar i förskolan enligt förskollärarnas uppfattningar? Vad bidrar anpassningarna i förskolan till enligt förskollärarnas erfarenheter? För att få ett helhetsperspektiv av informanternas berättelser och eftersom vi tittar på hur förskollärarnas uppfattningar av anpassningar i förskolan ser ut både på organisations-, grupp- och individnivå har vi valt att använda oss av systemteorin som vårt teoretiska ramverk. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter ett bättre föräldraskap : en kartläggande litteraturstudie om föräldrastödprogram för föräldrar med utagerande barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Farzaneh Rezaie; Såda Seck; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en kartläggande litteraturstudie. Den syftar på att undersöka föräldraprogram riktat mot föräldrar med barn som har utagerande beteendeproblematik i Sverige för att se om programmen ger en minskad effekt på utagerande beteende på barn och ungdomar. LÄS MER