Sökning: "barn i samling i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden barn i samling i förskolan.

 1. 1. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 2. 2. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. “Vi är olika med lika värde”: Etniskt mångfald i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar och talar om barns etniska olikheter under samlingen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hilda Diaz; Maria Taube-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :children; preschool; ethnicity; diversity; equal value; circle time; interculturalism; discourse; barn; förskola; etnicitet; mångfald; lika värde; samling; interkulturalitet; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to gain knowledge about how preschool teachers talk about the handling of children's ethnic differences circle time. In order to collect data, qualitative interviews with preschool teachers at five different pre-schools in the Stockholm area have been selected. LÄS MER

 4. 4. Vem bestämmer under förskolans samling? En studie om barns inflytande utifrån ett maktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Sandberg; Cecilia Kefah Hussein; [2019]
  Nyckelord :Barns inflytande; Delaktighet; Foucault; Makt; Samling;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte är att visa hur makt verkar i förskolans samling och därmed skapar villkor för barns inflytande. För att möjliggöra studiens syfte har vi utgått från fyra olika frågeställningar: Vilka försök till inflytande uttrycks av barnen? Vilket utrymme ger en pedagog åt barns inflytande i samlingen? Hur talar en förskollärare om barns inflytande i samlingen? Vilket inflytande upplever barnen att de får i samlingssituationen? Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med kommunikation : En studie om alternativ kompletterande kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Alternativ kompletternade kommunikation; förskola; TAKK; GAKK; inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ etnografisk studie där syftet med studien är att synliggöra vilka och i vilken mån pedagoger inom förskolan, använder olika metoder för att skapa möjligheter till en kommunikativ och inkluderande miljö för alla barn. Lärande sker ofta i sociala sammanhang där alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kan skapa förutsättningar för individen, gällande sociala kompetenser, ökat självförtroende samt välmående. LÄS MER