Sökning: "barn krig"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden barn krig.

 1. 1. Glamorösa riddare eller rent bondeslit? : En kvalitativ innehållsanalys av medeltiden i fem läroböcker i historia för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Joanna Adolfsson; Lina Kirestam Balatoni; [2020]
  Nyckelord :Historia; grundskolan; läroböcker; medeltiden; historiskt perspektiv; praktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Genom en tematisk innehållsanalys granskades framställningen av medeltiden i fem historieläroböcker. Studien syftade till att undersöka skillnader och likheter i teman böckerna emellan, samt till att utröna om och på vilket sätt ett historiskt och praktiskt perspektiv på det förflutna framträder i läroböckernas innehåll. LÄS MER

 2. 2. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa för social hållbarhet i förskolan : Olika sätt att undervisa om levnadsförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnea Henkel; Izabella Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; förskola; social hållbar utveckling; levnadsförhållanden; förskollärare; undervisning; ekologisk systemteori; krig; jämlikhet; fattigdom; svält;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares resonemang om undervisning för social hållbarhet och nå kunskap om på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas i förskolan. Några av de 17 globala målen för hållbar utveckling har varit till stöd i utformande av syfte och frågeställningar i studien. LÄS MER

 4. 4. En fantastisk värdegrund : En tematisk litteraturanalys av tre fantasyböcker och deras kopplingar till skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Pajala; Felicia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Tema; Gullivers resor; Narnia; Nidstången; tematisk studie; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Det här är en tematisk analys av tre fantasyböcker. De tre böcker vi har valt läses av många barn vilket gör att det är intressant att se vad böckerna innehåller och hur deras innehåll går att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 5. 5. En diskursiv analys ur ett statsvetenskapligt perspektiv av ideella organisationers kampanjer i form av TV-sända välgörenhetsgalor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanna Bergström; [2019]
  Nyckelord :Global compassion; national compassion; charity gala; Globalt medlidande; nationellt medlidande; välgörenhetsgala;

  Sammanfattning : There are several yearly televised non-profit-galas in Sweden, that focus on national victims of suffering. This study consists of a qualitative analysis that aimed to show elements of potential discourses concerning national compassion in association with Swedish televised nonprofit galas. LÄS MER