Sökning: "barn leksaker genus"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden barn leksaker genus.

 1. 1. Genus i förskolan : En kvaliativ studie av förskolärares jämställdhetsarbete med barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Lundin; Thanushalini Thivaharan; [2020]
  Nyckelord :kön; genus; jämställdhet; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien undersöker några förskollärares syn på deras arbete med jämställdhet och hur de tillämpar jämställdhet i samlingen. Studien är kvalitativ och därför användes både observation och intervju i val av metod. LÄS MER

 2. 2. Barn och pedagoger, strategier och kön : Om konflikter i förskolan ur ett genusperspektiv i relation till strukturella diskurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Pålsson; Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; genus; genusperspektiv; konflikter; konflikthantering; pedagoger; poststrukturalistisk teori; strategier; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att öka kunskaperna kring vilka kollegiala uppfattningar pedagogerhar gällande konflikter och konflikthantering i förskolan i förhållande till strukturella diskurser.Särskilt intressant har det varit att studera detta utifrån ett genusperspektiv för att ta reda på ompedagogerna uppfattar några skillnader mellan pojkar och flickors konflikter, samt i sitt egetagerande. LÄS MER

 3. 3. Ett samhälle i miniatyr: En socialsemiotisk kritisk diskursanalys av Lego

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrick Olérs; [2019]
  Nyckelord :leksaker; diskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; lego; semiotik; socialsemiotik; makt; genus; visuell grammatik; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar leksakssystemet Lego som semiotisk resurs, i termer av makt, sett utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Fokus ligger främst på produktserierna Lego City respektive Lego Friends representation av samhället, hur de ser ut, vad som skiljer dem åt, hur de förändrats över tid samt vad för budskap de förmedlar till barn. LÄS MER

 4. 4. En studie om könsmönster i barns lek på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katrin Youssif; [2017]
  Nyckelord :Lek; uppfattningar; könsmönster; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera barns lek på fritidshem vid valda situationer och vad lek betyder för dem. För att få svar på mitt syfte utgår jag från tre frågeställningar; Vad leker barnen? Hur uppfattar barnen deras lekar? Framgår det könsmönster i barnens lekar? I så fall på vilket sätt framträder dessa?När undersökningsområdet, syftet och frågeställningarna var bestämt inleddes sökning efter tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. ”Ingenting är fel utan allt är vackert” : pedagogers yttranden om genuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnea Lundqvist; Liv Strand; [2016]
  Nyckelord :Genus; förskola; genuspedagogik;

  Sammanfattning : Vårt arbete kretsar kring genus och betydelsen om genusmedvetenhet i förskolan. För enligt Skolverket (2014) samt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) har barn rätt att utvecklas utan påverkan från stereotypa könsroller under sin vistelse på förskolan. LÄS MER