Sökning: "barn ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden barn ljud.

 1. 1. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Arai; [2020]
  Nyckelord :påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. LÄS MER

 2. 2. Barns sångimprovisation : Om att utforska kreativitet genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2020]
  Nyckelord :singing; improvisation; children; music; play; creativity; sång; improvisation; barn; musik; lek; kreativitet; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i observationerna som utfördes i deras hem. LÄS MER

 3. 3. Stockholms tunnelbana kommer byggas ut. Buller kommer uppstå men ingen fara, bara tillfälligt : Att informera barn i årskurs ett om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med hjälp av illustrationer och text.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olivia Martinz; [2020]
  Nyckelord :information design; informative illustration; design; cartoon; subway; Stockholm; informationsdesign; informativ illustration; design; serie; tunnelbana; Stockholm;

  Sammanfattning : Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. LÄS MER

 4. 4. Familjers upplevelser av den fysiska vårdmiljön på pediatrisk vårdavdelning – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Calder; Jejja Åberg; [2020]
  Nyckelord :Health care environment; families centered care; Care suffering; pediatric care; parents experiences.; familjecentrerad vård; fysisk vårdmiljö; föräldrars upplevelser; pediatrisk vård; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara en traumatisk upplevelse där inte enbart sjukdom orsakar lidande utan även den främmande fysiska vårdmiljön. När ett barn drabbas av sjukdom drabbas hela familjen vilket gör att föräldrarnas hälsa och upplevelser spelar stor roll för barnets återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrika metoder i undervisning : Om sambandet mellan bokstav och ljud i förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Charlotte Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Grafem; Fonem; Fonemisk medvetenhet; Läsutveckling; Förskoleklass;

  Sammanfattning : Att läsa är en av de viktigaste kunskaper som barn behöver lära sig i skolan och forskare är eniga om att grunderna inom läsförmågan behöver läggas i tidig ålder. Syftet med den här studien är därför att undersöka hur en kvalitativ undervisning i sambandet mellan grafem och fonem kan se ut i förskoleklasser. LÄS MER