Sökning: "barn ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden barn ljud.

 1. 1. När använde du ditt musikaliska språk senast? : Ett utvecklingsarbete med syfte att beskriva undervisning i musikaliskt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :Musik; Kreativitet; Producera; Reproducera; Språk; Fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att ge verksamma pedagoger ytterligare verktyg att arbeta med barn och tidig musikutveckling genom att uppmärksamma aspekter och faktorer som spelar en viktig roll. När jag, utifrån läroplanens intentioner om barns delaktighet och kreativitet, har observerat verksamheten på en förskola och jämfört med de resultat som andras forskning visat har en paradox blivit synlig. LÄS MER

 2. 2. ”För barn är språk också ljud, rörelse och bild” : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Stenström; Emma Hammar; [2019]
  Nyckelord :förskola; estetiska uttrycksformer; estetik; kommunikativa förmåga; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare och barnskötare på förskolor arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Genom en kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor vill vi ta reda på hur förskollärare och barnskötare arbetar med estetiska uttrycksformer för att gynna barns kommunikativa förmåga. LÄS MER

 3. 3. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Nolegård; Emma Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; anpassningar; lekmiljö; barns lek; barns hälsa; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. LÄS MER

 4. 4. Multimodala möjligheter : en litteraturstudie om textuniversums användning i svenskundervisningen i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Monika Söderlund; Evelina Nyström; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet och multimodala texter; textvärld; textuniversum; vidgat textbegrepp; läsförmåga; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Litteraturstudien behandlar textuniversums roll i svenskundervisningen i årskurs 4–6. Textuniversum skapar möjligheter att utveckla elevers läs- och skrivförmåga oavsett vilken nivå eleven befinner sig på (Tjernberg, 2013:50). LÄS MER

 5. 5. Study Piece : Studiero för barn i trångbodda hem - ett portabelt skrivbord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Camilla Tungström; [2019]
  Nyckelord :trångboddhet; studiero; barnfamilj; skrivbord; portabel; designprocess; ljuddämpande; avskärmande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har drivits av en designprocess vars syfte har varit att skapa en lösning där barn i trångbodda hem kan få utrymme och ro till studier. Designprocessen (något som jag fått lära mig under min tid på utbildningen) har hjälpt mig att definiera problem och behov och att utveckla mina idéer till det slutkoncept som presenteras i mitt resultat. LÄS MER