Sökning: "barn mående"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden barn mående.

 1. 1. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 2. 2. De våldsutsatta barnen : -tingsrättens bedömningar och resonemang kring frågor som rör vårdnad-, boende-, och umgänge.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Alvarsson; Cassandra Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Tingsrätt; vårdnad; boende; umgänge; fysiskt våld; psykiskt våld; barn som bevittnar våld;

  Sammanfattning : De sju domar som utgör urvalet i studien berör frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge. De är hämtade från Umeå tingsrätt mellan perioden år 2015–2017. Domarna studerades med riktad innehållsanalys, med fokus på fysiskt våld, psykiskt våld och barn som bevittnat våld. LÄS MER

 3. 3. Mot återhämtning : Omvårdnadspersonals upplevelser av avgörande händelser inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna Sandsten; Caroline Bylund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler barn och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa och hos en del av dessa uppstår ett vårdbehov som innebär heldygnsvård inom barn-och ungdomspsykiatrin(BUP). Personals arbetssätt påverkar upplevelsen hos den som vårdas samt förutsättningarna för att främja återhämtningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. När kunskapen inte räcker till : En kvalitativ studie av barnpsykiatrins uppfattning om användandet av sociala medier hos barn med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Emilia Björklin Wolff; Jenny Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Children; child psychiatry; mental illness; social media; Barn; barnpsykiatri; psykisk ohälsa; sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier är idag en självklar del i många barns vardag och forskning har visat en kraftig ökning av användandet under de senaste åren. Samtidigt har forskning visat att psykisk ohälsa hos barn blivit vanligare och vart tionde barn i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsmammor välbefinnande : – Betydelsen av sociala relationer och stöd för nyblivna mammors mentala mående

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Frank; Lajla Dzebic; [2019]
  Nyckelord :First-time mothers; postpartum depression; wellbeing; social support; support healthcare; Förstagångsmammor; förlossningsdepression; välbefinnande; socialt stöd; stöd sjukvård;

  Sammanfattning : Förstagångsmammors välbefinnande är ett diskuterat ämne med mycket tidigare forskning bakom sig. Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan förstagångsmammors fysiska och psykiska välbefinnande och olika faktorer som relationer samt stöd från social omgivning och sjukvård med en kvantitativ analysmetod. LÄS MER