Sökning: "barn med övervikt"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade orden barn med övervikt.

 1. 1. “Varför ska jag banta honom?” : En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares upplevelser kring sina barns övervikt

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Tindefors Berg; Camilla Rinman; [2021]
  Nyckelord :children; obisity; parents; qualitative interviews; content analysis; Övervikt; fetma; barn; vårdnadshavare; kvalitativa intervjuer; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos vårdnadshavare som har barn i åldrarna 2-17 år med övervikt eller fetma som i övrigt är friska. Frågeställningarna var följande: 1) Vilka strategier har vårdnadshavarna för att jobba med sitt/sina barns vikt? 2) Hur upplever vårdnadshavarna sitt/sina barns psykiska mående kopplat till dess vikt? 3) På vilka sätt kan politiker och barnhälsovården/skolhälsovården hjälpa familjer att främja hälsa? 4) Hur upplever vårdnadshavarna att familj och vänner ser på barnets/barnens vikt? Metod  Studien genomfördes i form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar som har barn med övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Mårtensson; Lisa Björkman; [2021]
  Nyckelord :Communication; obesity; overweight; parents; school nurse; Fetma; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste 30 åren har övervikt och fetma bland barn i Sverige fördubblats. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas vid övervikt och fetma. Skolsköterskor har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samarbete och kommunikation med föräldrar utgör en central roll i skolsköterskans arbete. LÄS MER

 4. 4. Hälsa för förskolans yngsta : En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger ser på fysisk hälsa, kost och rörelse för barn i åldrarna 1-2 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emelia Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Activity; Diet; Physical health; Preschool; Preschool educator; Fysisk hälsa; Förskola; Kost; Pedagoger; Rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare och barnskötare ser på fysisk hälsa, kost och rörelse för 1-2 åringar i förskolan. Åtta pedagoger intervjuades kring dessa ämnen genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården : En intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Norberg; Camilla Bäckrud; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt bland barn ökar runt om i världen vilket medför ökad risk för livsstilssjukdomar senare i livet. Distriktssköterskan möter i stort sett alla barn och familjer under barnets första fem år. LÄS MER