Sökning: "barn med autism i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden barn med autism i förskolan.

 1. 1. En kvalitativ studie om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med autism : "Hur vi kan undvika att barn blir kungar och drottningar i sina hem"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Sjödin; Elisabeth Stenlund; [2020]
  Nyckelord :autism; tidiga tecken; tidiga insatser; diagnos; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers erfarenheter av hur barn med autism upptäcks och vilka åtgärder de vidtar för att hjälpa och stötta barnet. Enligt förskolans styrdokument ska inte barn behöva en diagnos för att få det stöd och de resurser som deras speciella behov kräver. LÄS MER

 2. 2. Att samverka för delaktighet - en fallstudie om att skapa delaktighet på förskolan för ett barn med diagnosen autism

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Carlén; Madeleine Hammer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hp Program och kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP610 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2018 Handledare: Bengt Edström Examinator: Lars-Erik Olsson Rapport nr: HT18-2910-281-SPP610 Nyckelord: delaktighet, autism, förskola, samverkan, anpassningar, sociokulturellt perspektiv, dilemmaperspektiv, intensivinlärning, tillgänglig lärmiljö Syfte: Syftet var att undersöka och visa på hur man har anpassat verksamheten på en förskoleavdelning för att göra ett barn med diagnosen autism delaktigt. Studien avser även att visa på hur samverkan mellan förskola, föräldrar och andra aktörer i verksamheten skapar framgångsfaktorer eller hinder för barnets delaktighet i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Autism är välbekant men samtidigt en abstrakt främling. En kvalitativ studie om hur förskolelärare arbetar och bemöter barn med autism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nicole Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; children; knowledge; pre-school; pre-school teacher; reception;

  Sammanfattning : Upptäckten av autism hos barn i tidig ålder kan ha stor betydelse för barnens framtid. Förskolan och förskollärarna är därför av stor betydelse i det stöd som barnen kan komma att behöva. För att förskolelärarna ska kunna ge det rätta stödet måste personalen ha kunskap om hur man arbetar och bemöter barn med autism. LÄS MER

 4. 4. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan : En studie om kommunikation, samspel och delaktighet för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annika Dahlman; [2018]
  Nyckelord :AKK; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning genom att undersöka vilka former de erbjuds samt hur dessa används på förskolan med fokus på kommunikation, samspel och delaktighet i verksamheten. Studien är kvalitativ och har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barn och språklig sårbarhet – en studie om musikaktiviteter i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Livija Grebovic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Musik; Språklig sårbarhet; Språkstörning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien är av intresse då det inte finns mycket tidigare forskning kring musik och flerspråkiga barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Forskningen som finns inom fältet fokuserar på musikterapi och arbete med autism och Downs syndrom. LÄS MER