Sökning: "barn med avvikande beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden barn med avvikande beteende.

 1. 1. Ungdomar utanför normer : Det kommunala aktivitetsansvarets syn på autismspektrumstörningens påverkan på ungdomars skol- och arbetsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sara Nordström; [2022]
  Nyckelord :work; autism spectrum disorder; homemaker; municipal activity responsibility; school; arbete; autismspektrumstörning; hemmasittare; kommunala aktivitetsansvaret; skola;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig faktor för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga. Syftet med studien var att undersöka hur ungdomars studie- och arbetsmöjligheter påverkas av diagnosen autismspektrumstörning samt hur det kommunala aktivitetsansvaret i en utvald kommun arbetar med denna målgrupp. LÄS MER

 2. 2. ”Med repetition, repetition och övning närmar vi oss bättre beteenden" : En studie av förskollärares perspektiv på fostran och barns utmanande och avvikande beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Elin Hurtig; Stina Thiele; [2022]
  Nyckelord :Förskolan; fostran; bemötande; utmanande beteende; avvikande beteende; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen kring hur några förskollärare ser på sitt fostransuppdrag i allmänhet, samt hur de förhåller sig till barn som de anser har ett utmanande eller avvikande beteende i synnerhet. Metoden som används för att uppnå syftet med studien är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Annorlunda bearbetning av sinnesintryck hos barn och ungdomar med autism vid utförande av vardagliga aktiviteter : En scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Shilan Jaderi Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsutförande; Arbetsterapi; Autismspektrumtillstånd; Perception; Scoping review;

  Sammanfattning : Perceptionsavvikelser är vanliga hos personer med autism och kan utlösa problemskapade beteenden, stress och obehag. Påverkas förmågan att utföra aktiviteter kan detta ge negativa konsekvenser på människans välbefinnande och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Handledningens roll för konstruktion av norm : Faktorer som formar studenters förståelse för normalt och avvikande beteende under VFU

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2021]
  Nyckelord :Normalt; Avvikande; Etik; Värdegrund; Barnkonventionen; Handledning; Diskursanalys; VFU;

  Sammanfattning : Syftet är att upptäcka i vilken språklig diskurs kring normalitet och avvikelser förskollärarstudenter får möjlighet att förstå hur dessa begrepp konstrueras under sin utbildning. Genom semi-strukturerade intervjuer med nyutexaminerade förskollärare har jag försökt att ta reda på hur de uppfattat sina VFU-upplevelser kring normering av barn och hur detta kommunicerats med handledare samt hur studenterna fått möjlighet att problematisera praktiken i förhållande till den undervisning i styrdokumentens etik som utbildningens campusförlagda utbildning gett. LÄS MER

 5. 5. Bedöma eller inte bedöma det är frågan? : En intervjustudie av rektorers och förskollärares syn på bedömning i relation till barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Klar; Sanna Thelander; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; bedömning; förskola;  intervju; synsätt.;

  Sammanfattning :  Vår studie syftar till att undersöka hur förskollärare och rektorer beskriver hur de ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur de resonerar kring bedömning av de barn som utgörs av begreppet samt hur de beskriver att bedömningen görs. För att undersöka ovanstående har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod där studiens resultat ställs i relation till och jämförs med våra teoretiska utgångpunkter, det relationella perspektivet, det kategoriska perspektivet och dilemma perspektivet inom det specialpedagogiska fältet. LÄS MER